Navigácia

Školský poriadok Prevádzkový poriadok telocvične Prevádzkový poriadok ZŠ Prevádzkový poriadok MŠ Prevádzkový poriadok ŠvP

Školský poriadok, Prevádzkové poriadky

Školský poriadok

  Základná škola s materskou školou, Lazy pod Makytou 148                      

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

 

            Podľa § 153, ods. 1 zákona 245/2008 školský poriadok vydáva riaditeľ školy po

prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.

 

 

ÚVOD

            Na zabezpečenie, harmonizáciu a organizáciu školského života vydáva riaditeľ školy tento školský poriadok, ktorý vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok školy a požiadaviek školskej komunity.

            Školský poriadok je súhrnom noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou.

            Dodržiavanie školského poriadku je zárukou dobrého chodu školy a bezpečnosti žiakov aj zamestnancov.

            Preto všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinní tento poriadok bez výnimky dodržiavať.

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

Preambula

Čl. 1    Organizácia vyučovania

Čl. 2    Práva žiakov

Čl. 3    Povinnosti žiakov

Čl. 4    Príchod žiakov do školy

Čl. 5    Odchod žiakov zo školy

Čl. 6    Správanie žiakov na vyučovaní

Čl. 7    Správanie žiakov cez prestávky

Čl. 8    Dochádzka žiakov do školy

Čl. 9    Povinnosti týždenníkov

Čl. 10  Správanie žiakov mimo školy

Čl. 11  Starostlivosť o školské potreby a zariadenia

Čl.12  Reprezentácia školy na vedomostných a športových súťažiach, olympiádach a záujmovo-umeleckých súťažiach

Čl. 13  Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť na vyučovaní a školských podujatiach

Čl. 14   Výchovné opatrenia

Čl. 15   Správanie žiakov v školskej jedálni

Čl. 16  Dochádzka žiakov do ŠKD

Čl. 17   Práva zákonných zástupcov

Čl. 18   Povinnosti zákonných zástupcov

Záverečné ustanovenie

 

            Povinnosťou učiteľa je oboznámiť žiakov a ich zákonných  zástupcov  so školským poriadkom školy na začiatku školského roka i po akejkoľvek zmene či doplnení.  Riaditeľ školy odporúča urobiť to preukázateľným spôsobom – zápisom do triednej knihy, do zápisnice z triedneho rodičovského združenia či podpisom tohto dokumentu žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

 

     PREAMBULA

            Základná škola s materskou školou, Lazy pod Makytou 148,  je škola, ktorá poskytuje základné vzdelanie, je výchovno – vzdelávacím zariadením MŠVVaŠ SR a plní svoje poslanie v územnej pôsobnosti Obce Lazy pod Makytou.

            Ústava Slovenskej republiky zaručuje žiakovi základnej školy právo na bezplatné vzdelanie. Okrem tohto práva má žiak základnej školy celý rad individuálnych práv, ale i povinností súvisiacich predovšetkým s jeho účasťou na výchovno – vzdelávacom procese.

            V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom bezpečne a príjemne stráveným rovnako  pre žiakov aj učiteľov.

            Škola  bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.

            Z uvedeného dôvodu vydáva riaditeľ školy tento Školský poriadok, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky. Uplatňovanie školského poriadku v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu si povinností.

 

Východiskové predpisy a normy pre vypracovanie školského poriadku:

 • Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č.596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • POP pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok.
 • Vyhláška č. 320/2009 Z. z o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.
 • Vyhláška MŠVVaŠ č. 224/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
 • Vyhláška MŠVVaŠ č. 203/2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.    
 • Dohovor o právach dieťaťa.
 • Metodický pokyn č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
 • Smernica č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
 • Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
 • Organizačný poriadok školy.
 • Pracovný poriadok.

 

ČL. 1  

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

 

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý určí  riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.

Začiatok vyučovania je o 7,45 hodine. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy – 7. a 8. vyučovacia hodina prebieha v blokoch.

Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

 

Organizácia vyučovania:    

Vyučovacie hodiny:                                                  Prestávky:

 

1.hodina:   7,45 – 8,30                                                5 minút

2.hodina:   8,35 -  9,20                                              15 minút

3. hodina:  9,35 – 10,20                                              5 minút

4. hodina:  10,25 – 11,10                                            5 minút

5. hodina:  11,15 – 12,00                                            5 minút

6. hodina:  12,05 – 12,50                                          30 minút

7. hodina:  13,20 – 14,05                                                     

8. hodina:  14,05 – 14,50                                         

 

ČL. 2

PRÁVA ŽIAKOV

1. Žiak má právo na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu uvedenom zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

2. Žiak má právo na plnohodnotné vzdelanie bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie, národnosť, postavenie či majetkové pomery rodičov.

3. Žiak má právo na rešpektovanie svojej osobnosti  a zdravotného stavu zo strany spolužiakov i učiteľov v zmysle všeobecných ľudských práv.

4. Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné predmety, ktoré sú hradené MŠ SR.

5. Žiak má právo zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných školou v čase vyučovania i mimo neho, pokiaľ sú tieto akcie určené jeho triede, ročníku, vekovej kategórii so súhlasom triedneho učiteľa. 

6. Žiak má právo na lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ nie je možné uskutočniť ho v inom čase.

7. Žiak má právo na zrozumiteľný výklad učiva na úrovni jeho vekovej skupiny.

8. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných  predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom. 9. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

10. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku k objasneniu danej problematiky a žiadať na ňu odpoveď.

11. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom č. 245/2008 Z. z. podľa § 24.

12. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie  nevyhnutných podmienok,  ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

13. Žiak má právo na:

      a/ objektívne hodnotenie

      b/ vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom

      c/ dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia

14. Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni, navštevovať ŠKD /ak vyhovie kritériám prijatia/ a  využívať ďalšie služby poskytované školou pokiaľ dodržiava príslušné organizačné pokyny a predpisy.

15. Žiaci majú právo vytvoriť orgány žiackej samosprávy a majú právo na aktívny a  otvorený dialóg s triednym učiteľom a s vedením školy.

16. Žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, má právo na dodržiavanie základných psychohygienických noriem.

17. Naplnenie práv neplnoletého žiaka vo viacerých prípadoch zabezpečuje jeho zákonný zástupca.  

18. Žiaci majú práva  podľa Deklarácie práv dieťaťa (prijatá Valným zhromaždením OSN 20. 11. 1989, ku ktorej sa pripojila i bývalá ČSFR dňa 30. 9. 1990).

19. Žiak má právo prostredníctvom zákonného zástupcu písomne požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie v prípade pochybností o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka do troch pracovných dní od vydania vysvedčenia. 

20. Žiak má právo prostredníctvom zákonného zástupcu písomne požiadať riaditeľa školy o klasifikáciu v náhradnom termíne, ak za klasifikačné obdobie z objektívnych príčin vymešká taký počet hodín, že nedokáže plnohodnotne zvládnuť učebnými osnovami predpísané učivo jedného alebo viacerých predmetov. O konaní komisionálnej skúšky rozhoduje riaditeľ školy.

21. Žiak by mal byť v priebehu polročného hodnotiaceho obdobia  vyskúšaný z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne minimálne dvakrát, z toho aspoň raz ústne. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou  vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka vyskúšaný minimálne trikrát, z toho aspoň 2- krát ústne.

22. Žiak má právo vedieť po ústnom vyskúšaní výsledok hodnotenia  ihneď.

23. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác má žiak právo vedieť do 10 dní. Žiak má právo  poznať kritériá hodnotenia a nahliadnuť do svojej písomnej práce.

24. Žiak má právo v jednom dni písať len jednu kontrolnú písomnú prácu v rámci učebných osnov trvajúcu viac ako 25 minút a byť najviac 2- krát  ústne skúšaný.

25. Žiak má právo, aby sa pri určovaní stupňa prospechu hodnotila kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Vzhľadom na to sa stupeň prospechu neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období,  ale prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok a na kvalitu práce žiaka na vyučovaní.

26. Žiak má možnosť realizovať svoje právo na názor okrem vyučovacej hodiny na triednickej hodine, prostredníctvom školského časopisu a na zasadnutí žiackeho  parlamentu.    V tejto súvislosti má žiak právo na omyl a zmenu názoru.

27. Žiak má právo  ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu na jej začiatku zo závažného dôvodu.

28. Žiak má právo požiadať od výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislostí o sprostredkovanie  odborno-poradenskej, metodickej a informačnej pomoci.

29. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, ostatných zamestnancov školy a spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, týrania a zneužívania.

30. Žiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa.

31. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho programu školy a možností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať vnútorný poriadok školy zahrňujúci práva a povinnosti žiakov. Škola vytvára možnosti na uľahčenie prístupu žiakov k informáciám (internet, knižnica, video a audionahrávky, časopisy, nástenky). Zároveň je v škole neprípustné šíriť informácie, ktoré by mohli ohrozovať zdravý telesný alebo duševný život žiakov a ohrozovať ich morálku.

32. Žiak má právo na ochranu súkromia, cti a povesti - vyjadrenia učiteľa týkajúce sa hodnotenia vedomostí, zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu urážať a ponižovať. O žiakoch možno zhromažďovať len základné údaje, týkajúce sa identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, osobné údaje týkajúce sa jeho zdravia a mentálnej identity. Zhromažďované údaje treba chrániť pred prístupom nepovolaných osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť. Rovnako nemožno zasahovať do rodinných vzťahov žiaka, porušovať listové tajomstvo , vystavovať žiaka ponižujúcim prehliadkam.

33. Žiak má právo na ochranu a pomoc - dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytne ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním. Za prejavy šikanovania sa napr. považuje: vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, verbálne a fyzické ponižovanie, urážky rodičov a podobne. Žiak sa v týchto prípadoch môže obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca školy, najmä však vyučujúceho, triedneho, prípadne dozor konajúceho učiteľa.

34. Žiak má právo na ochranu pred drogovými závislosťami. V priestoroch školy, školského klubu, školského areálu a tiež na akciách organizovaných školou platí zákaz fajčenia, zákaz prinášať do školy alebo na školské akcie alkoholické nápoje, drogy a požívať ich, ponúkať, predávať alebo inak rozširovať! Porušenie týchto opatrení bude považované za hrubé porušovanie školského poriadku a udelené prísne výchovné opatrenie. K riešeniu problému budú pozývaní rodičia, soc. kurátor a polícia.

 

ČL. 3

POVINNOSTI ŽIAKOV

1. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy.

2. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.

3. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

4. Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a ďalšie štúdium. Žiak je zodpovedný za svoje výchovno-vyučovacie  výsledky počas celej školskej dochádzky.

5. Dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov zodpovedného vyučujúceho a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných aj nepovinných predmetov, resp. krúžkovej činnosti, na ktoré sa prihlásil.

6. Chrániť vlastné zdravie, zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí. Dodržiavať prevádzkové  poriadky v odborných učebniach, dielňach, telocvični a v priestoroch areálu školy.

7. Ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém.

8. Zvlášť ohľaduplne sa správať k telesne postihnutým spolužiakom a byť im vždy nápomocný, ak to potrebujú.

9. Byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený. Vo všetkých odborných učebniach, na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy musia žiaci nosiť oblečenie a obuv podľa pokynov vyučujúceho.

10. Šetriť školský majetok a zariadenie, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.

11. Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny školského poriadku. Po zazvonení je povinný sadnúť si na svoje miesto a počkať do príchodu učiteľa.

12. Zúčastňovať sa triednických hodín, dodržiavať pravidlá, dohodnuté v rámci triednických hodín.

13. Zúčastňovať sa školských akcií,  organizácia ktorých vyplýva so Školského vzdelávacieho programu alebo Plánu práce školy na príslušný školský rok.

14. Uviesť na každom zošite čitateľne a na viditeľnom mieste názov predmetu, názov školy, školský rok, triedu, svoje meno a priezvisko.

 

ČL. 4

PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY

1. Žiaci prichádzajú  na vyučovanie 15 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny. 

2. Do školskej budovy vchádzajú žiaci určenými vchodmi.

3. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je to určené v bode 1,  sa nemôžu z bezpečnostných dôvodov zdržiavať v triedach. Ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča riaditeľ školy.

4. Žiaci si pred vstupom do budovy dôkladne očistia obuv. Prezúvajú sa na dolnej chodbe, prípadne pred triedami, kde majú na to určený priestor do čistých, hygienicky nezávadných prezuviek, s podrážkou, ktorá nezanecháva šmuhy na podlahe. Za prezuvky sa nepovažujú tenisky, botasky, či iná obuv určená na športovanie. 

5. Žiaci odchádzajú do tried až po zazvonení na pokyn dozor konajúceho učiteľa. Vrchný odev a topánky si uložia na určené miesto pred triedou. Vo vreckách vrchného odevu si nenechávajú cenné veci, škola neručí za ich stratu či odcudzenie.               

6. Ak majú žiaci prvú vyučovaciu hodinu v inej učebni ako je kmeňová trieda, zhromaždia sa vo svojej triede, kde si uložia svoje veci a ďalej postupujú podľa pokynov vyučujúceho daného predmetu.

7. Prechádzať do inej budovy (telocvične, jazykovej učebne atď.) môžu žiaci iba na pokyn a v sprievode vyučujúceho. Pri prechode do inej budovy sa žiaci prezúvajú.

8. Na popoludňajšie vyučovacie hodiny čakajú žiaci na vyučujúceho na dolnej chodbe školy ak to vyučujúci neurčí inak. Do triedy vchádzajú v sprievode  vyučujúceho.

9. Po skončení popoludňajšieho vyučovania odprevadí vyučujúci žiakov na chodbu a po prezutí žiaci opustia budovu školy.

10. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené prichádzať do školy na kolieskových korčuliach, bicykloch, skateboarde či iných prepravných prostriedkoch.

 

ČL. 5 

ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý  žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

2. Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu a pod jeho vedením odídu na chodbu, kde sa prezujú a v sprievode vyučujúceho opustia budovu školy.

3. Po skončení dopoludňajšieho vyučovania sa žiaci nesmú zdržiavať v triede bez pedagogického dozoru.

4. Pre žiakov druhého stupňa je ustanovený náhradný dozor v určenej triede alebo učebni počas 5. a 6. vyučovacej hodiny (v závislosti od ich týždenného rozvrhu). Žiaci ktorí čakajú na autobus idú do vopred vybranej triedy alebo učebne a pod dozorom vyučujúceho čakajú na príchod autobusu.

5. Žiaci čakajúci na autobus, ktorí odmietli čakať v náhradnej družine pod dozorom opustia areál školy. Škola za nich nepreberá zodpovednosť.

6. Žiaci, ktorí čakajú v budove školy na popoludňajšie vyučovanie, sa zdržiavajú na dolnej chodbe a rešpektujú pokyny dozorkonajúceho pedagóga.

7. V prípade, že náboženská výchova je v rozvrhu hodín zadelená na inú vyučovaciu  hodinu, než je prvá a posledná, nesmú žiaci, ktorí navštevujú etickú výchovu opustiť budovu školy a musia dodržiavať pokyny  triedneho učiteľa.

8. Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúcej. V prípade, že v čase ukončenia vyučovania už prebieha výchovná činnosť v ŠKD, odvedie vyučujúca žiakov do príslušného oddelenia ŠKD. Zodpovednosť vyučujúcej za žiaka sa končí odovzdaním žiaka vychovávateľke.

9. Za bezpečnosť žiakov, ktorí čakajú na krúžkovú činnosť, je zodpovedný vedúci záujmového krúžku. Tento je povinný poučiť žiakov o správaní a určiť miesto, na  ktorom sa žiaci môžu zdržiavať.

10. Žiaci sa nesmú zdržiavať v čase mimo vyučovania v priestoroch školských budov.

11. Škola nenesie žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť a správanie žiakov, ostatných detí a dospelých zdržiavajúcich sa v čase mimo vyučovania  na multifunkčných ihriskách a v areáli školy.

 

ČL. 6 

SPRÁVANIE ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ

1. Základným dokladom žiaka je žiacka knižka. Žiaci sú povinní nosiť ju sústavne do školy. Žiacka knižka je opečiatkovaná obdĺžnikovou pečiatkou školy a podpísaná triednym  učiteľom. Pod podpisom triedneho učiteľa sú vzorové podpisy zákonných  zástupcov žiaka.

2. Poškodenie, či stratu žiackej knižky sú žiaci bezodkladne povinní hlásiť triednemu učiteľovi a zabezpečiť si novú žiacku knižku.

3. Žiak je povinný dať si zapísať od vyučujúcich všetky výsledky klasifikácie. Taktiež je povinný dať si zapísať oznámenia, týkajúce sa správania žiaka.

4. Žiaci prichádzajú  na vyučovanie a všetky školské podujatia načas a to 15 minút pred ich začiatkom, riadne pripravení, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré  podľa rozvrhu potrebujú na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si pripravia cez prestávku, ostatné veci majú v zavesených aktovkách.

5. Ak sa žiaci na vyučovanie nepripravia alebo nemajú domácu úlohu, ospravedlnia sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny, pričom uvedú dôvod svojej nepripravenosti. Ospravedlnenie v priebehu hodiny nebude akceptované.

6. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. V prípade, že vyučujúci zistí, že žiak odpísal domácu úlohu od spolužiaka, postupuje tak, ako keby žiak úlohu nemal.

7. Na začiatku každej vyučovacej hodiny sedí žiak na mieste určenom zasadacím poriadkom, pripraví si učebné pomôcky, zošity, učebnice a pokojne očakáva príchod vyučujúceho.

8. Žiaci nesmú svojvoľne meniť zasadací poriadok.

9. Každý žiak má v triede svoje miesto. Zodpovedá za poriadok a čistotu tohto miesta.

10. Žiak je povinný šetriť učebnice, učebné pomôcky, zariadenie tried, kabinetov, špeciálnych učební, vrátane samotnej budovy, areálu školy a jeho vybavenia.

11. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je žiak prostredníctvom svojho zákonného zástupcu  povinný v plnej miere uhradiť alebo dať do pôvodného stavu. Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu uhradí celý kolektív triedy, preto je v záujme triedy, aby žiaci spolupracovali pri odhalení vinníka.

12. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu o viac ako 25%, musí rozdiel uhradiť.

13. Ak učebnicu stratí, zaplatí za ňu sumu, ktorá bude určená na základe smernice o používaní učebníc.

14. Žiaci majú zakázané manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi pomôckami.

15. Žiaci majú zakázané zapínať elektrické prístroje a zariadenia.

16. Do odborných učební, dielní, telocvične vstupujú žiaci len na pokyn a v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú vnútorný prevádzkový poriadok týchto priestorov.

17. Žiaci na vyučovaní sedia slušne, pozorne sledujú výklad učiteľa i odpovede žiakov, aktívne pracujú, nenašepkávajú, neodpisujú a nevyrušujú.

18. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

19. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá  znížená známka zo správania.

20. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba žiaci pozdravia postavením sa. Pri jej odchode z triedy pozdravia rovnakým spôsobom. Na hodinách TSV, TEH, VYV, praktických cvičení a počas písania kontrolných prác žiaci nezdravia.

21. Na hodiny TSV sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov učiteľa TSV.

22. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu TSV predložiť potvrdenie od lekára.

23. Žiaci nesmú v priebehu vyučovacích hodín a prestávok bez súhlasu vyučujúceho alebo triedneho učiteľa opustiť  učebňu alebo budovu školy.

24. Žiaci do školy nenosia predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebujú. Ak vyučujúci  takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti ho žiakovi po skončení vyučovania.  

25. V prípade straty či poškodenia takýchto predmetov škola nerobí žiadne opatrenia.

26. V prípade, že žiaci donesú do školy väčší obnos peňazí na pokyn učiteľa (za výlet, exkurziu a pod.) postupujú pri odovzdávaní peňazí podľa pokynov učiteľa. Ak však žiak vlastnou nedbalosťou neodovzdá učiteľovi prinesené peniaze, škola nezodpovedá  za ich stratu či odcudzenie.

27. Mobilný telefón nosia žiaci do školy iba na vlastnú zodpovednosť. Podľa vyhlášky MŠ SR č.320/2008 § 20 bod 7 musí byť mobil počas vyučovacích hodín  vypnutý. Taktiež musí byť vypnutý aj počas prestávok. Mobilný telefón počas pobytu v škole žiak uchováva v školskej taške.

28. V prípade nutnosti môže mobilný telefón použiť, ak o tom upovedomí triedneho, prípadne dozor konajúceho učiteľa. V opodstatnenom prípade mu udelí súhlas (ak potrebuje nutne zavolať rodičom, prípadne iným členom domácnosti).      

29. Pri porušení tohto zákazu má vyučujúci právo mobilný telefón  žiakovi zobrať.

30. Pri prvom porušení tohto bodu urobí  učiteľ o priestupku zápis do KZ a odovzdá mobil  žiakovi po skončení   vyučovania. Pri opakovaných priestupkoch odovzdá učiteľ mobil len  zákonnému  zástupcovi, ktorý je povinný si po mobilný telefón prísť osobne do školy.

31. Rovnaké pravidlá platia i pre prehrávače –MP3, tablety, iPhony... Je zakázané dobíjať mobilné telefóny a iné zariadenia v škole.

32. Je prísne zakázané, aby žiaci počas pobytu v škole svojvoľne vytvárali fotodokumentáciu a videodokumentáciu z tried, svojich spolužiakov, prípadne zamestnancov školy a zverejňovali ich.

33. Žiaci nenosia do školy väčšie sumy peňazí a cenné predmety (napr. drahé šperky, elektronické hračky, audio-video techniku, fotoaparáty) a to nielen z hľadiska možnej  straty, poškodenia alebo zničenia, ale aj z dôvodu, že tieto predmety odpútavajú pozornosť a narúšajú výchovno-vzdelávací proces. V takomto prípade môže vyučujúci predmety odobrať a vrátiť ich rodičovi žiaka. V prípade straty či poškodenia takýchto  predmetov škola nerobí žiadne opatrenia.

34. Žiak je povinný počas neprítomnosti na vyučovaní využiť pomoc spolužiakov, prípadne s vyučujúcim konzultovať a prebratú látku dobrať. Je povinnosťou žiaka priebežne sa informovať o prebratej látke počas neprítomnosti v škole, odpísať si   poznámky a informovať sa o domácich úlohách. Len takto môže byť jeho nepripravenosť na vyučovanie ospravedlnená.

35. Žiaci nesmú manipulovať s triednou dokumentáciou (triedna kniha, klasifikačný  záznam) a prepisovať údaje v žiackej knižke.

36. Všetky potvrdenia a písomnosti si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho  učiteľa.

37. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho tohto podujatia a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržujú určené termíny miesta a času sústredenia.

38. Pobyt žiakov v priestoroch školy je možný iba v dobe vyučovania podľa rozvrhu hodín, počas záujmových činností alebo pri činnostiach organizovaných školou.

39. Ak žiak zistí stratu pomôcok či predmetov, ktoré súvisia s vyučovacím procesom alebo sú nevyhnutne potrebné pre jeho pobyt v škole, ohlási to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke.

40. Žiaci si nesmú brať prístroje či iné zariadenia patriace škole mimo školy bez súhlasu riaditeľa školy.

41. Kolektívy tried sú povinné udržiavať svoju triedu v čistote. V prípade nalepených žuvačiek, čiernych šmúh na podlahe, popísaných lavíc a stoličiek a iného znečistenia triedny učiteľ zabezpečí raz za mesiac jeho odstránenie žiakmi triedy.

 

ČL. 7

SPRÁVANIE ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKY

1. Počas malých prestávok žiaci zostávajú v triede. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Žiak využíva na desiatu  prestávky po prvej, druhej a tretej vyučovacej hodine.

2. Cez prestávky chodia určení žiaci pre pomôcky podľa pokynov vyučujúcich. Počas prestávok dbá žiak na svoju bezpečnosť. Dodržiava pokyny dozor konajúcich učiteľov.

3. Vykláňať sa zo zábradlia na schodištiach, šmýkať sa po nich, skákať zo schodov, sedieť na nich, sedieť na radiátoroch, naháňať sa a vykláňať sa z okien a vyhadzovať  z nich  akékoľvek predmety je prísne zakázané.

4. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach  a triedach môžu žiaci len na pokyn a  so súhlasom učiteľa.

5. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane čakajú pred triedou na učiteľa, ktorý ich odvedie.

6. Veľká prestávka slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov. V jarnom a letnom období  je možné veľkú prestávku tráviť na školskom dvore. V takomto prípade sú žiaci povinní dodržiavať pokyny dozor konajúcich učiteľov.

7. Na veľkú prestávku s pobytom vonku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov do vyhradených priestorov v školskom areáli, pri veľmi zlom počasí sú na chodbách školy. Vyhradené priestory je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na voľný pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried na pokyn dozor konajúcich učiteľov.

8. Žiak má aj cez prestávky vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom), ako aj voči spolužiakom.

9. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Pri porušeniach tohto bodu je na riešenie prizvaný zákonný zástupca, sociálny kurátor, prípadne polícia. Za opakované porušenia tohto bodu je žiakovi navrhnuté jedno z výchovných opatrení alebo znížená známka zo správania.

10. Žiak nesmie v čase prestávky bez súhlasu pedagóga opustiť budovu školy.

11. Návštevy cudzích osôb cez prestávky sú zakázané.

12. V osobných veciach sa žiak obracia na triedneho učiteľa (v jeho neprítomnosti na určeného učiteľa) alebo vedenie školy.

13. Na dvere zborovne žiak klope iba vo výnimočnom prípade, ak nie je na chodbe učiteľ, ktorý vykonáva dozor.

14. Vstup žiakov do kabinetov a zborovní je dovolený len v prítomnosti učiteľa.

 

ČL. 8

DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY

1.  Žiaci školy sú povinní dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia pravidelne a načas. Aj účasť na vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov, krúžkov a ŠKD je pre zapísaných žiakov povinná.

2. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii vlasti.

3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada zákonný zástupca písomne vyučujúceho alebo triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Vyučujúci je oprávnený uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny. Triedny učiteľ je oprávnený uvoľniť žiaka z vyučovania zo závažných dôvodov na dobu najviac jedného dňa.

4. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, požiada zákonný zástupca žiaka o uvoľnenie písomne riaditeľa školy.

5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídaný dôvod, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi  hneď v prvý deň ešte pred začiatkom vyučovania. Najneskôr však do 24 hodín.

6. Vopred známu návštevu lekára oznámi rodič triednemu učiteľovi písomnou formou alebo telefonicky.

7.  Neprítomnosť žiaka trvajúcu 3 po sebe nasledujúce dni môže 1 krát za polrok písomne ospravedlniť zákonný zástupca. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 dni, vyžaduje sa vždy lekárske potvrdenie alebo úradný doklad.

Výnimku tvoria iba žiaci s trvale nepriaznivým zdravotným stavom. O ňom sú rodičia povinní informovať triedneho učiteľa na začiatku školského roka.

8. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe písomného ospravedlnenia v žiackej knižke, slovníčku z dôvodu choroby podpísaného lekárom alebo rodičom. Ospravedlnenie neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi v deň nástupu  do školy po predchádzajúcej absencii. V prípade pochybnosti má triedny učiteľ právo tieto zápisy v žiackej knižke overiť.

9. Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti na infekčnú chorobu, oznámi to rodič žiaka písomne riaditeľovi školy.

10.  Žiak, ktorý odchádza na lekárske vyšetrenie alebo z iných vážnych dôvodov  v priebehu vyučovania, smie opustiť budovu školy len v sprievode zákonného zástupcu. Svojvoľný odchod žiaka pred ukončením vyučovania sa klasifikuje ako útek zo školy.

11.Neospravedlnenú neúčasť žiaka, ktorá trvá viac ako 15 hodín v mesiaci, je povinný riaditeľ školy oznámiť zriaďovateľovi, pretože sa chápe ako zanedbanie povinnej školskej dochádzky.

12. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ide o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na  5 dní za školský rok! Výnimku tvoria iba žiaci s trvale nepriaznivým zdravotným stavom (bod 7).

13. Od navštevovania niektorého predmetu môže žiak byť oslobodený len na základe   potvrdenia lekára. Toto potvrdenie sa obnovuje vždy na začiatku každého ďalšieho    školského roka.

14. Žiak oslobodený z vyučovania  niektorého predmetu  nemusí byť prítomný na vyučovacej hodine, pokiaľ je táto vyučovacia hodina prvá alebo  posledná. Je potrebný však informovaný  súhlas zákonného zástupcu.

15. 3x opakovaný neskorý príchod na vyučovaciu hodinu sa žiakovi počíta ako 1 neospravedlnená vyučovacia hodina.

16. Ak žiak vymešká 50% z určenej hodinovej dotácie pre predmet na polrok a vyučujúci nemá dostatočné podklady na hodnotenie a klasifikáciu, môže dať riaditeľovi školy návrh na komisionálne preskúšanie žiaka z daného predmetu z učiva za príslušné obdobie. Preskúšanie sa musí uskutočniť najneskôr 24 hodín pred konaním klasifikačnej porady za príslušný polrok. Výsledná známka sa určí na základe už existujúcich známok a známky získanej na komisionálnom skúšaní.

 

ČL. 9 

POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe.

2. Týždenníci dbajú o čistotu tabule, triedy, pripravujú kriedu a učebné pomôcky, hlásia mená neprítomných žiakov.

3. Po skončení vyučovania skontrolujú čistotu v triede, pozatvárajú okná, zotrú tabuľu, zhasnú svetlá, skontrolujú uzáver vody a odchádzajú z triedy poslední.

4. Týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou- počas prestávky vypínajú osvetlenie tried.

5. Pri zistení, že v triede je niečo pokazené túto skutočnosť oznámia ihneď triednej učiteľke.

6. Neprítomnosti vyučujúceho na hodine hlásia po 10 minútach niektorému členovi vedenia školy.

 

ČL. 10 

SPRÁVANIE ŽIAKOV MIMO ŠKOLY

1. Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.

2. Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a dodržujú dopravné predpisy.

3. Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú iba v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby.

4. Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i v mimovyučovacom čase prísne zakázané.

5. Za správanie žiakov mimo školy v mimovyučovacom čase plne zodpovedá  zákonný zástupca žiaka.

 

ČL. 11      

STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÉ POTREBY A ZARIADENIA

1. Žiak je povinný šetriť učebnice (musia byť obalené) a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. Šetrí elektrickou energiou a vodou, neničí školské lavice, školské stoličky ani zariadenie, steny a podlahu v triede a v škole.

2. Po skončení  vyučovania si žiaci upravia  triedu, týždenník  zotrie tabuľu, po dohode každý žiak vyloží stoličku na lavicu, pozbiera si odpadky okolo lavice a dá ich do koša. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel, za skrine a voľne v školskom areáli.

 3. Žiaci si vážia jedlo, neplytvajú ním, nezjedenú desiatu nevyhadzujú do koša, ale odnesú si ju domov. Každý žiak zanechá svoje miesto v poriadku.

4. Ak žiak úmyselne zničí zariadenie školy, učebnice, školské potreby svoje alebo spolužiakove, uhradí vzniknutú škodu.

5. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka (zákonný zástupca).

6. Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice si ponecháva a odovzdá na škole, kde ukončí školský rok.

 

ČL. 12

REPREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEDOMOSTNÝCH A ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽIACH, OLYMPIÁDACH A  ZÁUJMOVO-UMELECKÝCH SÚŤAŽIACH

Riaditeľ školy a školského zariadenia umožňuje deťom a žiakom účasť na súťažiach.

 

ČL. 13

STAROSTLIVOSŤ O OCHRANU ZDRAVIA ŽIAKOV, BEZPEČNOSŤ NA VYUČOVANÍ  A ŠKOLSKÝCH  PODUJATIACH

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.

4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc.  O úraze alebo onemocnení informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistí, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o registrovanom  úraze.

5. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť určení  dozor konajúci učitelia. Na škole sú zriadené dozory:

  • dozory cez prestávky na chodbách,
  • dozor pre žiakov, ktorí čakajú na popoludňajšie vyučovanie,
  • dozor nad žiakmi, ktorí navštevujú etickú výchovu počas vyučovania náboženskej
  •    výchovy,
  • dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov.

Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov.

6. Na exkurziách, výletoch, vychádzkach, lyžiarskych výcvikoch, v školách v prírode platia všetky predpisy v plnom rozsahu. Okrem toho sú žiaci povinní dodržiavať termín odchodov a príchodov, bez vedomia vyučujúceho nesmú opustiť skupinu, žiaci musia dodržiavať všetky pokyny učiteľa a vychovávateľa, rešpektovať dopravné predpisy a chrániť majetok a prírodu.

7. Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou, a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi.

V prípade zistenia šikanovania, škola postupuje podľa Metodického usmernenia č. 7/2006 R z 28.3.2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach a Smernice č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

8. Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych i nelegálnych drog:

a/ Vstup do budovy školy cudzím osobám je zakázaný.

b/ Cudzia osoba sa môže pohybovať po budove školy iba so súhlasom člena vedenia

školy.

c/ Učitelia a pracovníci školy sú povinní upozorniť na podozrivé správanie žiakov.

d/ V prípade podozrenia na požitie drogy alebo omamnej látky okamžite riešia situáciu  v spolupráci s vedením školy.

e/  V spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.

f/  V prípade , že bude v školskom areáli zistená osoba, ktorá ponúka žiakom návykové látky, prípadne ich navádza na ich požitie či odkúpenie, je vedenie školy povinné okamžite kontaktovať políciu.

9. Žiakom je prísne zakázané  šíriť a prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou  cigarety, pyrotechniku, drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, užívať ich v škole alebo na činnostiach organizovaných školou, ale aj mimo školy.

10. Žiakom je zakázané  prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní. Hrať o peniaze je prísne zakázané. Je zakázané prinášať a  šíriť akékoľvek materiály s nevhodným  alebo pornografickým obsahom.

11. Na pôde školy je prísne zakázané propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie.

 

ČL. 14

VÝCHOVNÉ OPATRENIA

 

A. POCHVALY

1. Pochvala triednym učiteľom:

a/  za výborný prospech a vzorné správanie

b/  za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach

c/ za pomoc triednemu učiteľovi, príp. iným vyučujúcim a za korektné vzťahy medzi spolužiakmi

 

2. Pochvala riaditeľom školy:

a/   za výborný prospech a vzorné správanie

b/   za reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v okresných , regionálnych a vyšších kolách

      súťaží)

c/   za záslužný alebo statočný čin

 

3. Udelenie vecnej odmeny:

a/  pre žiakov 9. ročníka za vzornú reprezentáciu školy, výborný prospech, korektné  

    správanie sa k spolužiakom i vyučujúcim

b/  za získanie ocenenia ,,Skokan roka“ – výrazné  zlepšenie prospechu a správania

    v porovnaní s 1. polrokom

c/  úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách súťaží

 

B. OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY

1. Napomenutie triednym učiteľom

a/ opakované priestupky  menšieho charakteru – 3 zápisy v klasifikačnom zázname

 

2. Pokarhanie triednym učiteľom – 4-6 zápisov v klasifikačnom zázname

Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní na pedagogickej rade:

a/  opakované bežné priestupky

b/ úmyselné poškodenie školského majetku – v menšom rozsahu

c/  prejavy šikanovania spolužiakov

d/  použitie mobilného telefónu počas vyučovania – opakovane

e/  vytváranie fotografií a video- záznamov počas prestávok a vyučovania

f/  neslušné a hrubé správanie voči spolužiakom, vyučujúcim alebo iným zamestnancom  

     školy

g/  úmyselné narušovanie vyučovacieho procesu

h/  neskoré príchody na vyučovanie

i/  nenosenie žiackej knižky, resp. odmietnutie zápisu do žiackej knižky – 3x

j/  neospravedlnené hodiny v rozsahu 2 hodiny

 

3. Pokarhanie riaditeľom školy – 7-9 zápisov v klasifikačnom zázname

Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade:

a/ žiak opakovane nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenie

b/ neospravedlnené hodiny v rozsahu 3 – 7 hodín (1 vyučovací deň )

c/ drobná vedomá krádež

d/ opakované časté  priestupky  voči školskému poriadku

e/ prejavy šikanovania

f/ častejšie a opakované zámerné narušovanie vyučovacieho procesu

g/ neplnenie školských povinností

h/ opakované neslušné a arogantné správanie voči vyučujúcim

i/ ublíženie spolužiakovi

 

4. Znížená známka zo správania – 2. stupeň (uspokojivé ) - 10-11 zápisov v klasifikačnom zázname

Navrhuje triedny učiteľ a  po prerokovaní pedagogickou radou schvaľuje riaditeľ školy:

a/ žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia a opakovane sa dopúšťa priestupkov uvedených v bode 3

b/ úmyselné ublíženie na zdraví

c/ záškoláctvo

d/ krádeže

e/ opakované šikanovanie spolužiakov

f/ opakované nerešpektovanie pokynov triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich

g/ fajčenie v priestoroch školy, v areáli školy i na akciách organizovaných školou

h/ pitie alkoholu v priestoroch školy, v areáli školy i na akciách organizovaných školou

i/  porušenie školského poriadku – Čl.13, bod.10,11

j/  opakujúce sa neslušné a drzé správanie voči vyučujúcim

k/ 8-15 neospravedlnených vyučovacích hodín

l/  nedovolené opustenie školy pred skončením vyučovania

 

5. Znížená známka zo správania – 3. stupeň (menej uspokojivé )- 12-15 zápisov

Navrhuje triedny učiteľ a  po prerokovaní pedagogickou radou schvaľuje riaditeľ školy:

a/  žiak sa opakovane dopúšťa priestupkov uvedených v bode 4

b/ žiak opakovane  nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia a nie je prístupný      výchovnému pôsobeniu

c/  jeho správanie je v závažnom  rozpore s pravidlami vnútorného poriadku školy

d/ 16-20 neospravedlnených hodín

e/ prinesenie, prechovávanie a poskytovanie návykových látok ako aj navádzanie spolužiakov na ich odkúpenie alebo požitie .Tento priestupok bude zároveň riešený predvolaním žiaka a jeho zákonného zástupcu pred výchovnú komisiu.

 

6. Znížená známka zo správania – 4. stupeň (neuspokojivé)

Navrhuje triedny učiteľ a  po prerokovaní pedagogickou radou schvaľuje riaditeľ školy:

a/  žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia a  sústavne porušuje pravidlá  správania a vnútorný poriadok školy

b/  zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi

c/ závažnými previneniami ohrozuje zdravie a bezpečnosť ostatných spolužiakov i vyučujúcich

d/  má viac ako  20 neospravedlnených hodín

e/  žiak sa opakovane alebo závažným spôsobom  dopúšťa  priestupkov uvedených v bodoch 4 a 5

 

C. PREDVOLANIE PRED VÝCHOVNÚ KOMISIU

Vážne porušenie školského poriadku:

 • úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka
 • šikanovanie
 • propagácia fašizmu, rasizmu a akejkoľvek diskriminácie a intolerancie
 • vulgárne vyjadrovanie, urážky  a neslušné správanie voči vyučujúcim
 • úmyselné poškodenie školského majetku
 • krádeže
 • fajčenie, požívanie alkoholu a omamných látok a ich propagácia
 • falšovanie úradných listín
 • iný vážny dôvod určený pedagogickou radou

bude riešené predvolaním žiaka pred výchovnú komisiu.

Zloženie výchovnej komisie: výchovný poradca, príslušný vyučujúci, triedny učiteľ, zákonný zástupca.

 

D. OCHRANNÉ OPATRENIE

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje účastníkom vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

Riaditeľ školy privolá :

- zákonného zástupcu žiaka

- zdravotnú pomoc

- príslušníka polície

Toto ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví vyučujúci učiteľ s vedomím riaditeľa školy písomný záznam.

 

ČL. 15                

SPRÁVANIE ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

1. Žiaci dodržujú pokyny pedagógov vykonávajúcich dozor, ale i iných učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa zdržujú v ŠJ. Pred vstupom si tašky a bundy nechávajú na chodbe. Je vhodné, aby si umyli ruky.

2. Žiaci prichádzajú na obed len v čase  po poslednej vyučovacej hodine, nie cez prestávky.

3. Žiaci, ktorí majú 7. vyučovaciu hodinu, prípadne 7.,8. vyučovaciu hodinu TŠV, ktorá sa vyučuje blokovou formou, prichádzajú do školskej jedálne počas obedňajšej prestávky.

4. Pri stole sa žiaci  správajú slušne, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, neničia príbory, stoličky a obrusy.

5. Ovocie, jogurty, príp. iné doplnky obeda konzumujú pri stole, nevynášajú  ich otvorené alebo nedojedené z jedálne.

6. Šupky a zvyšky ovocia odhadzujú žiaci do koša na odpadky v jedálni, je zakázané odhadzovať ich vonku  cestou domov.

7. Použitý riad odnášajú žiaci k okienku, miesto pri stole nechávajú čisté, stoličku pri odchode zasunú k stolu.

8. V ŠJ sa nezdržiavajú žiaci, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozor konajúci učiteľ.

9. Obed v školskej jedálni sa podáva  od 11,30 do 14,15 hodiny.

10. Vstup cudzích osôb vrátane rodičov je z hygienických dôvodov do ŠJ zakázaný.

 

ČL. 16                

DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKD

1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku (4,00 € mesačne za jedného žiaka).

     Činnosť ŠKD:

          11,15 – 15,30 hod.

3. Odchod žiaka zo ŠKD je možný len tým spôsobom aký je písomne dohodnutý na zápisnom   lístku. Ak má žiak odísť zo ŠKD v iný čas, ako je uvedené na zápisnom lístku, musia o to rodičia požiadať písomne .

4. Správanie žiakov v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku.

 

ČL. 17      

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

1. Zákonný zástupca má právo:

-  na slobodnú voľbu školy pre svoje dieťa,

-  žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom vedomosti

v súlade s princípmi a cieľmi Zákona NR SR č.245/2008 ( školský zákon),

- oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom, výchovno-vzdelávacím programom  školy a školským poriadkom, byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní,

- byť prítomný na vyučovacej hodine po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy a za podmienok ním ustanovených,

- vyjadrovať sa k Školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

- požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak:

     a/ má pochybnosti o správnosti hodnotenia,

     b/ žiak bol v predmete hodnotený stupňom nedostatočný,

- byť prítomný   na komisionálnom skúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

- byť písomne upozornený na porušenie školského poriadku svojím dieťaťom,

- prostredníctvom informovaného súhlasu sa spolupodieľať na zabezpečovaní práv a bezpečnosti svojho dieťaťa.

 

ČL. 18      

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno vzdelávacie potreby,

- informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne alebo svojou nedbanlivosťou zavinil,

- zabezpečiť v plnom rozsahu plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

 

 

Záverečné ustanovenie

 

1. Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade.

 

2. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.

 

3. Triedny učiteľ preukázateľným spôsobom oboznámi so školským poriadkom žiakov triedy a ich zákonných zástupcov.

 

4. Tento Školský poriadok pre žiakov bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 15.11.2018

a nadobúda účinnosť  dňa 3.12.2018.

     

 

 

V Lazoch pod Makytou dňa 15.11.2018                                          Mgr. Milan Kuchta

                                                                                                             riaditeľ školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria