Navigácia

Školský vzdelávací program Správa o činnosti 2017/2018 Vzdelávanie učiteľov - kredity Kolektívna zmluva

ŠVP, správy

Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program
 

pre I. stupeň ZŠ – ISCED 1,

pre II. stupeň ZŠ – ISCED 2

 

 

Názov :  Škola - brána do života

 

Stupeň vzdelania : ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia : I. stupeň – štyri roky (primárne vzdelávanie)
                       II. stupeň – päť rokov (nižšie stredné vzdelávanie)

Vyučovací jazyk : slovenský

Študijná forma : denná

Druh školy: štátna

Predkladateľ : Základná škola Lazy pod Makytou

Názov školy : Základná škola s materskou školou

Adresa : 020 55 Lazy pod Makytou 148

IČO : 36129771

Riaditeľ školy : Mgr. Milan Kuchta

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP : Mgr.  Martina Labajová

Ďalšie kontakty : Telefón :    042/4681949  

                             E – mail : zslazy@zslazy.edu.sk
                             Web :       www.zmslazypodmakytou.edupage.org  
                   

Zriaďovateľ : Obec

Názov : Obec Lazy pod Makytou

Adresa : Obecný úrad, 020 55 Lazy pod Makytou 157

Kontakty : Telefón :  042/4681932
                  Fax :           042/4681932           

                  E – mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk

                  Web :       www.lazypodmakytou.sk

 

Platnosť dokumentu : ŠVP platí pre 1. – 4. a 5. – 9.  ročník ZŠ Lazy pod Makytou s účinnosťou 

od 1. 9. 2018  do 31. 8. 2019                                                                   

                                                                           .......................................................

                                                                                       Mgr. Milan Kuchta

                                                                                        Riaditeľ ZŠ s MŠ

Školský vzdelávací program bol prerokovaný:

Pedagogickou radou dňa 26. 09. 2018

Radou školy pri základnej škole s materskou školou Lazy pod Makytou dňa 27. 09. 2018

                                                                               

                                                                           .....................................................

                                                                                      Mgr. Alena Žilinková

                                                                                    predsedníčka rady školy

 

 

I. Všeobecná charakteristika školy

 

I. 1. Veľkosť školy

          Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou je umiestnená v peknom prírodnom prostredí, má kapacitu 500 žiakov, v súčasnej dobe ju navštevuje 96 žiakov. Škola je plnoorganizovaná –  má 9 tried a jedno oddelenie školského klubu so všeobecným zameraním pre žiakov 1. – 4. ročníka.

Člení sa na prvý a druhý stupeň. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy tvorí prvý až štvrtý ročník, nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník.

 1. stupeň – 4 triedy, 41 žiakov, z toho  17 dievčat
 2. stupeň – 5 tried, 55 žiakov, z toho 27 dievčat

Zároveň škola ponúka na vyučovanie počítačovú učebňu, jednu projektovú učebňu,  jazykovú učebňu, učiteľskú a žiacku knižnicu, telocvičňu,  školské dielne, športové ihrisko a cvičnú kuchynku v priestoroch ŠvP.

 

I. 1. 1. Školský klub detí

Prevádzka ŠKD :   v  popoludňajších hodinách    -   11.15 – 15.30 hod.  

V školskom roku 2018/2019 navštevuje ŠKD  27 detí primárneho vzdelávania. Prevádzku zabezpečujeme 1 pedagogický pracovník – vychovávateľka. Počas činnosti ŠKD sa využíva trieda určená pre ŠKD.  K dispozícii pre pobyt vonku a záujmovú činnosť je školský dvor s multifunkčným ihriskom, altán s posedením, školská telocvičňa.

I. 2. Charakteristika žiakov

         Väčšina žiakov je domácich – z obce Lazy pod Makytou, niekoľko žiakov dochádza z Lúk (20). Jedna žiačka dochádza zo Záriečia, jeden žiak dochádza z Dohnian. Väčšina žiakov dochádza do školy autobusom (dedina je pomerne rozľahlá, tvorí ju niekoľko vzdialených osád ). 

            Skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú dobré, túto prácu koordinuje výchovný poradca, ktorí spolupracuje s CPPPaP  v Púchove, CŠPPaP v Púchove, Help-dys a inými špecializovanými pracoviskami.

            Približne 8 % našich žiakov je začlenených. Začleňujeme len takých žiakov, kde sme si istí, že rodičia budú so školou pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným postihom spolupracovať. Väčšinou všetci začlenení žiaci prospievajú. Žiaci majú vypracované IVVP, učitelia pristupujú k žiakom individuálne, testy a previerky značne zjednodušujú, ak treba, opierajú sa o učebnice a pracovné zošity špeciálnych škôl, často takýchto žiakov doučujú nad rámec svojich pracovných povinností.
 

I. 3. Charakteristika pedagogického zboru

         Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kvalifikovaný kolektív učiteľov a vychovávateľov, čo sa prejavuje veľmi dobrými výchovno-vzdelávacími výsledkami vo vyučovacom procese i v mimoškolskej záujmovej činnosti. Priemerný počet učiteľov potrebných vzhľadom na veľkosť školy je 11, v školskom klube pracuje jedna vychovávateľka. Náboženstvo vyučujú kvalifikovaní pracovníci (2 kňazi). Z toho je 11 žien a 3 muži, ich priemerný vek je 40,9 rokov. V škole pracuje erudovaný výchovný poradca, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor výchovy k ľudským právam a právam detí,  koordinátor environmentálnej výchovy a koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Všetci pedagogickí pracovníci sa neustále vzdelávajú, viacerí prešli školením IKT, FIT učiteľa a ďalšími školeniami organizovanými väčšinou DP MPC Trenčín.

 

I. 4. Kontinuálne vzdelávanie

         Kontinuálnym vzdelávaním ako súčasťou celoživotného vzdelávania si kladieme za cieľ u našich pedagogických zamestnancov:

- podporovať sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí,

- udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú,

- rozvíjať schopnosť inovovať obsah a metódy výučby,

- skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu,

- pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.,

- pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie,

- pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

- byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike - pre vedúcich pedagogických zamestnancov

 

I. 5. Organizácia prijímacieho konania

         Škola nemá špecifické požiadavky na prijatie žiakov do jednotlivých ročníkov. Okrem žiakov, ktorí patria do školského obvodu, môžu plniť povinnú školskú dochádzku v tejto škole aj žiaci mimo obvodu, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

            Vzdelávame teda všetkých žiakov, ktorí majú záujem chodiť na našu školu.

Zápis žiakov do 1. ročníka realizujeme v čase od 1. apríla do 30. apríla, pred aj počas zápisu úzko spolupracujeme s učiteľkami materských škôl z Lúk i Lazov pod Makytou. Presný dátum a čas slávnostného zápisu je stále včas zverejnený na web stránke školy, vyhlásený v obecnom rozhlase, upovedomené sú okolité materské školy a formou brožúrok a letákov aj rodičia.

            Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1. septembru v danom školskom roku dovŕšilo 6 rokov veku, je povinný sa aj s dieťaťom zúčastniť zápisu. Môže však požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 rok na základe odporúčania odborného zamestnanca príslušného CPPPaP, prípadne pediatra. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia. K rozhodnutiu riaditeľa školy je nevyhnutná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa.

 

I. 6. Dlhodobé projekty
            V šk. r. 2018/2019 škola šiesty rok implementuje vlastný projekt „ Moderná základná škola – predpoklad budúceho úspechu na trhu práce.“ Prebieha už iba vyučovanie s využitím modernej techniky v predmetoch fyziky, informatiky a občianskej náuky v 8. a 9. ročníku, ostatné časti projektu sú ukončené.

Ďalej sa škola zapája do projektov :

E – testovanie (NUCEM) - „ Zvyšovanie kvality vzdelávanie na ZŠ s využitím elektronického testovania,

- Digipédia – moderné vyučovanie prírodovedných predmetov,

- Digiškola – elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,

- Komplexný systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno – patologických javov v školskom prostredí,

Zelená škola - projekt, ktorý organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

V predchádzajúcom školskom roku sme úspešne ukončili projekty:

- Experimentovanie po nemecky – nadácia Volkswagen,

- Zelené vzdelávanie – „Zelený kútik“ – nadácia Volkswagen,

- Jazykové zručnosti – predpoklad budúceho uplatnenia sa na trhu práce - projekty zamestnancov Volkswagen,

- Drevený altánok s posedením pre interaktívne vyučovanie – nadácia Henkel,

- Nadácia Tatra Banka a.s. – výstavba workoutového ihriska.

            Škola sa naďalej bude zapájať aj do rôznych environmentálnych, protidrogových projektov.

 

I. 7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

          V Rade rodičov rodičovského združenia (RR RZ) pracujú aktívni triedni dôverníci, o ktorých sa môže vedenie školy oprieť. Rada rodičov RZ sa v priebehu roka stretáva viackrát, vždy pozýva aj vedenie školy. V priebehu školského roka sa konajú pravidelne tri stretnutia rodičov a učiteľov – jedno plenárne a triedne RZ na začiatku školského roka, druhé RZ pred 1. polrokom a RZ po 3. štvrťroku.

Veľkým prínosom pre školu je organizovanie Štefanskej zábavy, na ktorej sa spolupodieľa Rada rodičov a vedenie školy. Výťažok zábavy využívame na modernizáciu tried. RZ ako občianske združenie, v spolupráci s manažmentom a pracovníkmi školy pravidelne propagujú poukázanie 2 % z dane na RZ, čím pomáhajú získať pre školu ďalšie mimorozpočtové prostriedky. Rodičia ďalej pomáhajú aj pri zberových akciách školy, pri organizovaní MDD a Vianoc. Z príspevkov RZ nám RR poskytuje prostriedky na preplácanie cestovného a poplatkov na súťaže žiakov, na knihy na konci šk. roka, na ceny a štartovné k súťažiam, na vianočné balíčky.

Pri výchovných opatreniach na posilnenie disciplíny pozývame rodičov do školy na pohovor, čím sa snažíme riešiť problémy žiakov v spolupráci s rodičmi. Podnety zo strany rodičov sa vedenie školy snaží v rámci svojich možností riešiť.

            Počas celého školského roka je škola otvorená širokej rodičovskej verejnosti. Cieľom spolupráce školy s rodičmi je zapájanie rodičov do života školy, snaha vzbudiť záujem rodičov o prácu ich detí v škole, prekonať bariéru medzi rodičmi a učiteľmi.  

            Škola spolupracuje aj s Odborovou organizáciou pri ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, Obecným úradom Lazy pod Makytou (prispievame programom na obecné akcie - Deň matiek, Vianočnú akadémiu, Stretnutie dôchodcov,), CVČ Včielka Púchov, CPPPaP, CŠPPaP, Help-dys v Púchove ako i ďalšími organizáciami a subjektmi, ktoré môžu škole pomôcť pri výchove a vzdelávaní žiakov.

            Rada školy má 11 členov :

 • 1 zástupcu pedagogických zamestnancov ZŠ,
 • 1 zástupcu pedagogických zamestnancov MŠ,
 • 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ,
 • 3 zástupcov rodičov ZŠ,
 • 1 zástupcu rodičov MŠ ,
 • 4 zástupcov zriaďovateľa.

Rada školy zasadá spravidla 3- krát ročne.

 

I. 8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

            Základná škola má k dispozícii 9 klasických tried, 1 triedu školského klubu, odborné učebne:

- telocvičňu,

- odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie, ktorá slúži aj ako projektová učebňa FYZ, OBN a INF. Učebňa je vybavená 14 NTB s potrebným softvérom, učiteľským počítačom, prístupom na internet, interaktívnou tabuľou, rozvodom nízkeho napätia.  

- počítačovú učebňu (4 počítače a 13 NTB, dataprojektor),

- jazykovú učebňu (je vybavená interaktívnou tabuľou s dataprojektorom a prehrávačom). Zároveň slúži ako školská knižnica.

- školské dielne – drevodielňa a kovodielňa.

            V školskom klube je taktiež interaktívna tabuľa s dataprojektorom. V rámci primárneho vzdelávania môžu žiaci dvoch tried využívať interaktívne tabule s dataprojektormi. V troch triedach nižšieho stredného vzdelávania  sú k dispozícii dataprojektory  a jedna interaktívna sada. Pri škole je viacúčelové ihrisko s umelou trávou, volejbalové ihrisko s trávnatým povrchom a bežecká dráha s asfaltovým povrchom.

            Najväčším problémom je aj prevádzka a údržba školy – rozsiahly 46 ročný školský areál je náročný na prevádzku a údržbu na čo finančný normatív na 96 žiakov nepostačuje.

            Vybavenie kabinetov je zatiaľ postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok a zariadenia školy sú veľmi nápomocní rodičia.

            V  školskom roku 2017/2018 sme zlepšili materiálno-technické podmienky:

– kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, maľovanie veľkej chodby, nové skrine (všetky triedy), nové dvere (komplet v celej budove ZŠ), nová počítačová miestnosť (nové elektrické rozvody, lavice), dokúpené notebooky pre žiakov (3 ks), výmena závesov v triedach primárneho vzdelávania, nové sedacie súpravy do školského klubu a tried primárneho vzdelávania, Školský klub detí v samostatných priestoroch, nové lavice a stoličky v 9. triede (sada 10 ks lavíc a 20 stoličiek), nový projektor v 9. triede (aj s montážou),

ŠD – vysťahovanie archívu, montáž Skylinku, nový bojler v sprchách + nová dlažba, nová dlažba vo WC (2x), upratanie a opätovné zriadenie učebných priestorov dielne,

ŠJ – elektrorevízie, nový sporák, tlačiareň, program na normovanie potravín, nové obrusy a záclony,

TŠV – oprava lepenky nad chodbou a šatňami, nové dvere v telocvični (5 ks), nové žinenky, pomôcky na výučbu TŠV,

Pozemky – vybudovanie skaliek v rámci „Zeleného kútiku“, drevený altánok s posedením, výsadba zelene, drevené kastlíky na výsadbu zeleniny a byliniek.

 

I. 9. Škola ako životný priestor

         Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, dbáme na čisté a estetické prostredie tried a chodieb, máme pekne upravený školský dvor i celý areál okolo školy, o ktorý sa stará školník, upratovačky, ale aj naši žiaci na hodinách techniky. Taktiež areál čistíme počas Dňa Zeme. Aktuálne informácie o aktivitách školy zverejňujeme na informačných tabuliach a nástenkách, na webovej stránke školy.

            Snažíme sa o budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, samozrejme aj medzi pedagógmi...

 

I. 10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  
        a vzdelávaní

- Škola má uzavretú dohodu s bezpečnostným technikom.

- Má vypracovaný plán bezpečnostných opatrení a predpisov na školské akcie.

- Má vypracovaný plán revízií a kontrol bezpečnosti.

- Žiaci sú každoročne v prvý deň školského roka poučení o bezpečnosti a  
ochrane zdravia a vnútornom poriadku školy.

 - Vyučujúci prevádzajú poučenia na každej vyučovacej hodine, kde by mohlo žiakom hroziť prípadné zranenie.

- Vyučujúci majú povinnosť celoročne dodržovať a vyžadovať plnenie predpisov BOZP.

- O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrane  
 zaisťujeme pravidelné školenia zamestnancov školy, pravidelné kontroly    
 bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie zistených nedostatkov.

- Sú vypracované bezpečnostné predpisy pre jednotlivé učebne, s ktorými    
sú  žiaci oboznámení vždy na prvej vyučovacej hodine v danej učebni.

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

II. 1. Pedagogické princípy školy

            Škola chce pokračovať v doposiaľ nastúpenom trende pri vzdelávaní a výchove mladej generácie s možnosťou využívania nového myslenia, vyučovacích metód a postupov celého pedagogického zboru. Budeme sa snažiť, aby sme nepodávali žiakom len hotové poznatky, ale aby si vedeli sami vyhľadávať informácie, ktoré potom využijú vo svojej práci.

Naším cieľom pri výchove a vzdelávaní je, aby:

· žiaci získali dostatok potrebných vedomostí a zručností,

· ich vedeli vždy správne použiť,

· boli komunikatívni, flexibilní a tvoriví,

· absolvent školy vedel teoretické poznatky využiť v praxi na strednej škole.

            Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. Tieto ciele sa dajú dosiahnuť, ak práca učiteľov bude kvalitná, na vysokej profesionálnej úrovni. To si vyžaduje, aby všetci učitelia stále odborne rástli, preto budeme v umožňovať vzdelávanie a štúdium učiteľov. Naďalej sa budú učitelia venovať žiakom v záujmovej činnosti, do ktorej je zapojených väčšina žiakov. Preto naším ďalším princípom bude, aby každý žiak v škole zažil úspech. Chceme pokračovať vo veľmi dobrej spolupráci s rodičmi a verejnosťou, ktorú budeme pozývať na školské akcie, rodičovskú zábavu, školské športové olympiády a rodičovské akadémie.

         Ďalšie ciele výchovy a vzdelávania:

· umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch;

· podporovať talent, osobnosť a záujmy každého žiaka, poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;

· zavádzať nové formy a metódy práce;

· rozvíjať kľúčové kompetencie a vytvárať u žiakov základy gramotností;

· viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať;

· viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa;

· vytvoriť dobrý tím v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka;

· umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého, žiakov vychovávať k zodpovednosti a samostatnosti;

· pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu;

· dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole;

· zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov;

· formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie;

· vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov;

· vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí;

· rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu;

· viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať;

· viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí a ich duchovno-kultúrnych hodnôt;

· poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie;

· podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov;

· vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie.

 

II. 2. Kľúčové kompetencie a výchovné a vzdelávacie stratégie

            Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života, majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nad predmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy. Základné vzdelávanie má žiakom pomôcť získavať a postupne zdokonaľovať kľúčové kompetencie a poskytnúť spoľahlivý základ všeobecného vzdelania orientovaného hlavne na situácie blízke životu a na praktické činnosti.

 

II. 2. 1. KOMPETENCIE (SPÔSOBILOSTI) K CELOŽIVOTNÉMU UČENIU SA.

Efektívne sa učí pre život a používa učebné stratégie, ktoré zodpovedajú jeho možnostiam.

Zdôvodní, vysvetlí, prečo sa učí.

čo napr. robí učiteľ:

- organizuje také aktivity, kde žiaci objavujú informácie o odborníkoch a slávnych ľuďoch, ktorým vzdelanie pomohlo ku sláve a bohatstvu

čo napr. robí žiak:

- vymenováva také profesie, kde vzdelanie je prioritou úspechu

- v náučnom slovníku vyhľadá informácie o úspešných vedeckých kapacitách, zdatných manažéroch, šikovných odborníkoch, ... z určeného odboru

Pozná svoje učebné štýly a vie, k čomu mu to pomôže.

čo napr. robí učiteľ:

- zadáva prácu rôznymi spôsobmi a so žiakmi reflektuje, ktorý štýl im najlepšie vyhovuje

- zadáva žiakom test učebných štýlov

čo napr. robí žiak:

- popisuje svoje prežívanie z učenia: napr. kedy si pri učení najviac zapamätal

- má skúsenosti s tým, aké metódy a spôsoby učenia sú preňho najúčinnejšie a vedome ich používa

Učí sa cielene a zmysluplne.

čo napr. robí učiteľ:

- vedie žiakov k efektívnemu plánovaniu práce

- dbá, aby učivo malo praktickú využiteľnosť

čo napr. robí žiak:

- dodržuje psychohygienu učenia – počas učenia a domácej prípravy pravidelne a podľa svojich potrieb relaxuje spôsobom, ktorý jemu samotnému vyhovuje

- vyberá podstatné informácie, ktoré utriedi a použije pri ďalšom učení

Pri učení ovplyvňuje svoje okolie pre učenie.

čo napr. robí učiteľ:

- zadáva úlohy tak, aby žiak mohol využívať alternatívne zdroje informácií, roztriediť ich a prácu zhodnotiť a odovzdať informácie ostatným

čo napr. robí žiak:

- dokáže ovplyvňovať postup výuky a učenia tak, aby pre neho bolo prínosné, aktívne žiada objasnenie súvislostí s niečím, čo je mu už povedomé, zaujíma sa o alternatívne zdroje informácií a sám ich navrhuje, pokiaľ mu je učivo odniekiaľ známe viac než ostatným (napr. z krúžku, doučovania, TV ...)

Aktívne vstupuje do výuky, opýta sa, keď niečomu nerozumie, vysvetlí spolužiakovi, ktorý niečo nerozumie.

čo napr. robí učiteľ:

- využíva nadaných žiakov ako prostredníkov odovzdávania informácií

- chybu vníma ako pozitívnu príležitosť k náprave

- vedie žiakov k vytváraniu vlastných portfólií a následnej práci s nimi

čo napr. robí žiak:

- dokáže si vytvoriť zložku svojich materiálov a produktov, ktorým môže doložiť a reflektovať svoj učebný proces a dokumentovať ho poznámkami či písomnou úvahou (zamyslením sa, reflexiou nad svojou prácou

- identifikuje vlastnú chybu a vie zistiť jej príčinu, nevníma ju ako zlyhanie a hanbu, nenechá sa odradiť, ale rozpozná v nej príležitosť k učeniu, hľadá a nachádza spôsoby jej nápravy, je schopný zmeniť nastúpenú cestu v prípade presvedčenia sa o omyle alebo bezvýchodiskovosti

- materiály, ktoré ho sprevádzajú pri učení utriedi a dôležité zaradí do portfólia – portfólio používa ako dôkaz svojho učenia

Učí sa učiť, vie sa poučiť z vlastných a cudzích chýb.

čo napr. robí učiteľ:

- učí chybu vnímať ako pozitívnu príležitosť k náprave

čo napr. robí žiak:

- pri učení volí takú aktivitu, ktorá sa mu z osobného hľadiska či vzhľadom k charakteru úlohy javí ako najvhodnejšia, svoju voľbu zdôvodní (napr. samostatná práca pri štúdiu odborného textu, skupinová práca pri vytváraní dlhodobého projektu a pod.)

Učí sa pracovať s informáciami.

čo napr. robí učiteľ:

- pri výučbe využíva rôzne zdroje informácií

čo napr. robí žiak:

- dokáže podľa skúseností a vedomostí posúdiť vierohodnosť a kvalitu zdrojov a informácií

Z textu vyberie podstatné a štruktúrovane to zaznamená.

čo napr. robí učiteľ:

- úlohy zadáva tak, aby cielene rozvíjal čítanie s porozumením

- využíva metódy kritického myslenia k rozvoju čítania

čo napr. robí žiak:

- odlíši podstatné informácie od nepodstatných

- vedie si čitateľský denník alebo iný záznam, ktorý používa pri ďalšom učení

Utriedené informácie využíva k ďalšiemu učeniu a k rozvoju myslenia.

čo napr. robí učiteľ:

- zostavuje so žiakmi myšlienkové a pojmové mapy

- evokáciu, uvedomenie a reflexiu používa ako metódy kritického myslenia, napr. V-CH-D (viem - chcem vedieť – dozvedel som sa)

čo napr. robí žiak:

- získané informácie chápe vrátane súvislostí a dokáže ich vysvetliť (formuluje hlavnú myšlienku, vyjadruje vlastnými slovami obsah získaných informácií a ich význam)

Popíše, čo sa mu na zadanej úlohe podarilo a v čom má rezervy.

čo napr. robí učiteľ:

- zadáva referáty a využíva ich ako vzdelávacie stratégie pre ďalšie učenie a rozvoj zručností kľúčových kompetencií - využíva formu projektov a následné prezentácie

čo napr. robí žiak:

- svoje formulácie, názory a hypotézy, svoje riešenia problémov aj reflexie skúseností a zážitkov, svoje kritické skúmanie a posudzovanie poznatkov opiera o získané a reflektované vedomosti

 

II. 2. 2. KOMPETENCIE (SPÔSOBILOSTI) SOCIÁLNE A PERSONÁLNE.

Dokáže sa cielene dohovoriť na spoločnom konaní – teda napríklad o práci, jej priebehu a výsledkoch.

Dokáže sa dohodnúť na pravidlách a stanoviť si svoje povinnosti.

čo napr. robí učiteľ:

- využíva kooperatívne techniky učenia – jednotlivých členov skupiny cielene strieda v roliach skupiny s rôznou mierou zodpovednosti

- pedantne vyžaduje dodržovanie skupinou dohovorených pravidiel

čo napr. robí žiak:

- analyzuje v skupine problémovú situáciu a určí, čo je úlohou (použije svoju kľúčovú kompetenciu k riešeniu problémov)

- rozdelí si v skupine časti úlohy a prijme svoju časť vrátane zodpovednosti za jej plnenie

Dodržuje dohodnuté pravidlá.

čo napr. robí učiteľ:

- po dohode so žiakmi určí pravidlá, vyhodnocuje ich a ponúka varianty riešení

čo napr. robí žiak:

- pracuje podľa dohodnutých pravidiel a pokiaľ nastane potreba, pravidlá pre danú situáciu aktualizuje Uvedomuje si svoje práva a povinnosti.

čo napr. robí učiteľ:

- ponúka „pomocnú ruku“

čo napr. robí žiak:

- pri ťažkostiach so svojou časťou práce sa snaží nájsť príčiny; pri závažných ťažkostiach celej skupiny zastavuje prácu a hľadá, kde v doterajšom postupe došlo ku chybe –

 ponúkne svoju pomoc v prípade potreby – všimne si, kto ju potrebuje

- po skončení práce sa stará o poriadok

Dokáže si naplánovať spoločný postup.

čo napr. robí učiteľ:

- pripraví podklady pre možnosť plánovania a stanoví pravidlá pre hodnotenie

čo napr. robí žiak:

- stanoví s ostatnými časy pre splnenie úloh (harmonogram práce), v dlhodobej úlohe „stráži“ medzičasy aj záverečný termín

Stanoví si plán spoločnej práce a spolupracuje v skupine, rešpektuje ostatných členov skupiny.

čo napr. robí učiteľ:

- premyslí aktivity so skupinou tak, aby využil vlastnosti žiakov v naviazanosti na ich emocionálne konanie

čo napr. robí žiak:

- pomenuje svoje emócie v danom okamihu, ospravedlní sa pri ich nezvládnutí v skupine, používa jednoduché postup, ako zvládať svoje emócie

Spolupracuje pri výučbe – pracuje v určenej roli (kooperatívne učenie).

čo napr. robí učiteľ:

- poukazuje na historické aj súčasné osobnosti, ktoré by mohli byť vzorom pre žiakov - učiteľ je osobným príkladom pre žiakov

čo napr. robí žiak:

- vyslovuje svoje ocenenia nápadov a práce druhých skôr ako svoju kritiku, ďakuje druhým za uznanie, nepodlieha ambíciám, triednym stereotypom alebo rivalite ani osobným preferenciám vo vzťahu ku spolužiakom,

- raduje sa z úspechov celej skupiny aj vtedy, keď sa na ňom nepodieľal, alebo keď zvíťazilo riešenie, ktoré sám nepresadzoval.

 

II. 2. 3. KOMPETENCIE PRACOVNÉ.

Plní zadané úlohy podľa svojho osobnostného maxima. Primerane veku si osvojí pracovné návyky a je schopný na nich stavať.

Zapojí sa do organizácie – prípravy školských akcií.

čo napr. robí učiteľ:

- organizuje triedne – predmetové – školské akcie tak, aby každý žiak mal svoju konkrétnu rolu

čo napr. robí žiak:

- naplánuje prácu do jednotlivých krokov,

- vyberie také materiály, nástroje a postupy, ktoré najlepšie zodpovedajú pracovnej úlohe a pripraví ju Dodržuje pravidlá bezpečnosti práce.

čo napr. robí učiteľ:

- vedie žiakov tak, aby pri porušení školského poriadku alebo zásad bezpečného správania pri práci rozpoznali, že takáto situácia nastala – vzniknutú situáciu spoločne so žiakmi vyhodnocuje

- zadáva prácu tak, aby žiaci dospeli samostatne k výsledkom rôznymi cestami

- vedie žiakov k systematickosti – zadáva úlohy, rozoberá so žiakmi nimi plánovanú činnosť ...

čo napr. robí žiak:

- pracuje podľa návodu – postupuje systematicky podľa zložitého návodu – zoznámi sa s návodom, upraví ho podľa konkrétnych podmienok a systematicky podľa neho pracuje

Nebojí sa práce, váži si druhých.

čo napr. robí učiteľ:

- organizuje také aktivity, aby žiak zažíval radosť zo svojej práce – vytvára u neho potrebu zmysluplne pracovať

- spoločne so žiakmi alebo sám stanoví kritériá hodnotenia práce vlastnej aj ostatných – podľa týchto kritérií hodnotí alebo vedie žiakov k sebahodnoteniu

- na konkrétnych príkladoch ukáže zmysluplnosť zapojenia do pracovného procesu – organizuje prácu triedy aj jednotlivcov tak, aby minimalizoval zbytočnú prácu

čo napr. robí žiak:

- rozpozná kvalitnú prácu a dobre splnenú úlohu (podľa zadania a vopred stanovených kritérií); sám alebo v spolupráci so spolužiakmi zhodnotí podľa vopred stanovených kritérií prácu ostatných aj vlastnú prácu,

- reálne odhadne svoje možnosti (čo dokáže a za akých podmienok),

- na modelových príkladoch zhodnotí dodržiavanie etických noriem podnikania

Využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach k voľbe budúceho povolania.

čo napr. robí učiteľ:

- rôznymi metódami pomáha žiakovi poznávať a rozvíjať vlastné schopnosti a uplatňovať ich pri rozhodovaní o výbere budúcej profesie,

- navodí modelové situácie, pri ktorých si žiaci vyskúšajú a overia svoje zručnosti a vedomosti - pripravenosť

čo napr. robí žiak:

- získava potrebné informácie o prípadnej budúcej profesii a dokáže ich vyhodnotiť ku svojim predpokladom a možnostiam,

- analyticky uvažuje o možnostiach podnikania vo svojom prostredí, identifikuje potreby a dopyt, odhaduje možné podnikateľské kroky

 

II. 2. 4. KOMPETENCIA (SPÔSOBILOSŤ) V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ.

Má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, dokáže využívať IKT pri vzdelávaní.

Používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou.

čo napr. robí učiteľ:

- zadáva úlohy a témy navádzajúce k zmysluplnej tvorbe textu,

- neorientuje sa na vysvetľovanie všetkých funkcií programu, ale len na tie, ktoré majú pre žiakov praktické využitie

čo napr. robí žiak:

- rieši úlohy, v ktorých spracúva informácie v textovom editore,

- dokáže na zvolenú tému vytvoriť počítačovú prezentáciu,

- prezentuje svoju prácu pred spolužiakmi

Vie vytvárať obrázky, tabuľky a grafy a pracovať s údajmi v nich.

čo napr. robí učiteľ:

- vyberá úlohy podporujúce názornosť učenia, navádza žiakov k jeho doplneniu - grafy, modely, tabuľky, obrázky, schémy

čo napr. robí žiak:

- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy,

- pracuje v jednoduchom grafickom prostredí,

Používa počítač ako multimediálne médium.

čo napr. robí učiteľ:

- vedie žiakov k systematizácii informácií a vytvorených súborov,

- poskytuje žiakom výukový softvér školy pre získavanie vedomostí,

- zadáva projekty s využitím znalostí spracovania zvuku a videa

čo napr. robí žiak:

- je schopný nahrávať a prehrávať zvuky,

- vie prehrávať videá,

- vie spustiť výukové programy z CD a pracovať s nimi, vyhľadať na nich potrebné informácie

- vie štrukturovať vytvorené údaje do súborov a priečinkov

Využíva k získavaniu vedomostí internet.

čo napr. robí učiteľ:

- vedie žiaka k tomu, aby rozpoznal najvhodnejšie informácie k zadanej téme,

- diskutuje so žiakmi o správnosti a dôležitosti vyhľadaných informácií,

- učí žiakov internetovej etikete a dodržiavaniu autorských práv

čo napr. robí žiak:

- dokáže vyhľadať potrebné informácie na internete

- vie určiť ich dôležitosť, zamýšľa sa nad nimi a porozumie im

- vie posúdiť ich správnosť a pravdivosť

- vie ich spracovať do vhodnej formy

 

II. 2. 5. KOMPETENCIE (SPÔSOBILOSTI) VNÍMAŤ A CHÁPAŤ KULTÚRU A VYJADROVAŤ SA NÁSTROJMI KULTÚRY.

Uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti.

Využíva vyjadrovacie prostriedky rôznych umeleckých štýlov v hudbe a výtvarnom umení.

čo napr. robí učiteľ:

- učí rozpoznávať kvalitu od gýča a bulváru

čo napr. robí žiak:

- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky

Má pozitívny vzťah ku kultúre.

čo napr. robí učiteľ:

- navštevuje so žiakmi konkrétne akcie

- vedie žiakov ku sledovaniu kultúrneho diania u nás i vo svete

- vedie žiakov ku kultúrnemu správaniu sa na verejnosti,

- je im osobným príkladom

čo napr. robí žiak:

- sleduje a vyberá si kultúrne udalosti v obci, zvažuje ich kvalitu

- doporučí spolužiakom – rodičom zaujímavý kultúrny program – svoju ponuku so znalosťou problematiky odôvodní

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám

Má pozitívny vzťah k rôznym kultúram.

čo napr. robí učiteľ:

- vedie žiakov k rešpektu k iným etnickým skupinám

čo napr. robí žiak:

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr

 

II. 2. 6. KOMPETENCIA (SPÔSOBILOSŤ) RIEŠIŤ PROBLÉMY, UPLATŇOVAŤ ZÁKLAD MATEMATICKÉHO MYSLENIA A ZÁKLADNÉ SCHOPNOSTI POZNÁVAŤ V OBLASTI VEDY A TECHNIKY.

Nachádza vhodné postupy pre vyriešenie problému a zostaví konštruktívny postup riešenia problému. Používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, používa základy prírodovednej gramotnosti.

Rozpozná a pomenuje problém, zaujme k nemu postoj a hľadá cesty k riešeniu, využíva vlastný úsudok a skúsenosti.

čo napr. robí učiteľ:

- zadáva problémové úlohy

- kladie vhodne formulované otázky

- názornosť učenia zvyšuje názornosťou - schémy obrázky, grafy, modely, tabuľky, pokusy, pozorovania …

- naznačuje rôzne cesty k riešeniu problému, vedie žiaka k tomu, aby rozpoznal najvhodnejšiu

- diskutuje so žiakmi o výhodách a nevýhodách jednotlivých spôsobov riešenia

- nesprávne postupy nezhadzuje, ale využíva ich k objasneniu problémov

- vedie žiakov k logickému postupu riešenia problému

čo napr. robí žiak:

- rozhodne, čo je pre problém dôležité

- odhadne, čo spôsobuje problém

- rozpozná príčinu a dôsledok a vzťah medzi nimi

- identifikuje aspoň jedno miesto, ktoré je z hľadiska riešenia problému rizikové

- problém analyzuje z rôznych hľadísk

- vytvára a využíva rôzne (vizuálne, grafické ai) znázornenia problému

- navrhne riešenie, ktoré obhajuje

Kriticky myslí, uvedomuje si zodpovednosť za svoje jednanie.

čo napr. robí učiteľ:

- zadáva úlohy s väčším množstvom údajov ako je potrebné

- zadáva úlohy s nedostatkom údajov, informácií

- dáva priestor žiakom k vlastnému hľadaniu a výberu zdrojov informácií

- ponúka pre porovnanie a hodnotenie rôzne varianty riešení

čo napr. robí žiak:

- formuluje hypotézy na základe dostupných informácií- rozhodne, ktoré informácie nutné k riešeniu problému nie sú k dispozícii

- vyhodnotí rôzne vlastné i predložené varianty riešení a rozhoduje sa medzi nimi

Zostaví algoritmus riešenia problému, uplatňuje základné myšlenkové operácie - porovnávanie, triedenie, analýza, syntéza, zovšeobecňovanie.

čo napr. robí učiteľ:

- rozčlení riešenie problému na jednotlivé kroky

- diskutuje o navrhovaných riešeniach

- pripravuje, motivuje k bádateľstvu, experimentu

- vyžaduje prehľadné záznamy o priebehu riešenia problému

- spolu so žiakmi hodnotí získané výsledky

- nesprávne výsledky neodsudzuje, vedie žiakov k odhaľovaniu chýb a zovšeobecneniu výsledkov

čo napr. robí žiak:

- hodnotí dosiahnutie dielčích cieľov a stanovuje ďalšie

- diagnostikuje chyby a navrhuje nové riešenia

- v roli bádateľa robí experiment

- zaznamenáva postup a výsledky empirického skúmania

- vyhodnocuje experiment z hľadiska výsledkov i postupu

- zovšeobecňuje výsledné riešenia

- zdôvodňuje a obhajuje zrozumiteľne svoje riešenia

- po zvážení informácií sa dokáže rozhodnúť a prijať za svoje rozhodnutia zodpovednosť

- navrhuje opatrenia vedúce k zmierneniu či vylúčeniu negatívnych dôsledkov navrhovaných riešení

 

II. 2. 7. SOCIÁLNE KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE (SPÔSOBILOSTI).

Porozumie rôznym druhom slovných foriem komunikácie a vie na ne vhodne reagovať.

Porozumie informáciám poskytovaných partnermi v diskusii a tvorivo ich využíva k svojmu rozvoju a aktívnemu zapojeniu do spoločenského diania.

čo napr. robí učiteľ:

- zadá projekt na doma (predpríprava)

- poskytne materiál a informácie, kde to nájde

- konzultácie s učiteľom

- osnova (spracovanie materiálov)

- problémová výuka

čo napr. robí žiak:

- v texte nájde tie myšlienky a miesta, ktoré sú vzhľadom k zadanej úlohe kľúčové a stručne ich zhrnie - spozná, keď si informácie protirečia

- v rôznych zdrojoch si overuje, či sú informácie pravdivé, a pripraví si argumenty

- pre zdôvodnenie svojho názoru na ne rozpozná miesta, použité prostriedky alebo informácie, ktoré sú v danom kontexte použité manipulatívne

Pracuje v týme a dodržuje základné pravidlá komunikácie – dokáže počúvať druhých.

čo napr. robí učiteľ:

- rozdelí pracovné skupiny a stanoví úlohy

- zadá presnú štruktúru prebiehajúcej práce, určí výstupy (stanoví kritériá)

čo napr. robí žiak:

- vyjadruje sa tak, aby mu ostatní rozumeli

- používa pre to jednoznačné a výstižné pomenovania, tvorí súvislé a prehľadné vety; ak je treba, nájde iné výrazy, ktorými ostatným lepšie vysvetlí, čo mal na mysli

- pri vyjadrovaní usporiada informácie logicky podľa časových, miestnych, príčinných a dejových súvislostí

Rešpektuje názor iných, formuluje a obháji svoj vlastný názor.

čo napr. robí učiteľ:

- zadá diskutabilnú tému

- riadi diskusiu

- necháva priestor pre každý názor dieťaťa, ktorý je podložený

- dáva priestor žiakom s vlastnými nápadmi

čo napr. robí žiak:

- dáva druhým ľuďom najavo, že ich počúva tak, že s nimi udržuje očný kontakt, svojou mimikou dáva najavo ústretovosť, verbálne aj neverbálne dáva najavo porozumenie pre pocity druhého (pritakáva)

- v diskusii využíva myšlienky druhých ako východiská pre svoje tvrdenia a nadväzuje na ne, povzbudzuje skupinu k produkovaniu ďalších nápadov, názorov, návrhov, iniciatívne prichádza s vlastnými nápadmi

Presne formuluje otázky a odpovede.

čo napr. robí učiteľ:

- učiteľ sa pýta: “Čomu presne nerozumieš?“ “Čo ťa zaujíma?“

- dáva priestor k vyjadreniu, nenúti žiakov len k jednoslovným odpovediam

čo napr. robí žiak:

- svoje názory vyjadrí písomne ucelene, so súvislou stavbou viet, odstavcov a celého textu, so zameraním na vec i s ohľadom na svojho adresáta a zámer oznamu/správy

- pred známym i neznámym publikom prednesie svoju tvorbu ucelene a zrozumiteľne, vie si pripraviť a použiť poznámky tak, aby to jeho vystúpenie nerušilo

- dĺžku a náročnosť hovoreného prejavu prispôsobí typu publika a jeho odozve v priebehu svojho prejavu

Využíva i iné než slovné formy komunikácie (nonverbálne).

čo napr. robí žiak:

- rôznymi spôsobmi vyjadrí svoje názory, pocity a myšlienky, pozerá sa na veci z rôznych hľadísk, vyhýba sa paušálnym hodnotiacim súdom

 

II. 2. 8. KOMPETENCIE (SPÔSOBILOSTI) OBČIANSKE.

Dodržuje spoločnosťou dohodnuté normy – pravidlá. Dokáže sa vcítiť do role druhého a koná tak, aby neohrozoval druhých.

Vytvára si postoje a na ich základe koná.

čo napr. robí učiteľ:

- kladie otvorené otázky

- využíva metódy dedukcie, dialógu, brainstormingu

čo napr. robí žiak:

- názory alebo presvedčenie druhých prijíma ako možné, svoj názor predkladá tiež ako jeden z možných a opiera ho o argumenty

Upevňuje si už vštepené základy mravnosti a morálky.

čo napr. robí učiteľ:

- navodzuje prostredie dôvery, otvorenosti

- vštepuje zásady slušného a spoločenského správania, formou rôznych hier a cvičení si ich overuje

čo napr. robí žiak:

- vyjadruje svoje vlastné pocity, nedotýka sa citov druhých v rôznych situáciách

- vysvetlí rozdiel medzi rešpektovaním a tolerovaním

Rozpozná zlé modely konania. Uvedomuje si nutnosť dodržiavať dohodnuté pravidlá.

čo napr. robí učiteľ:

- rozvíja vštepované morálne zásady napríklad aktivitami vedúcimi k ich porozumeniu

- spoločne so skupinou stanoví pravidlá a dôsledne dbá na ich dodržiavaní

čo napr. robí žiak:

- posudzuje a hodnotí javy, procesy, udalosti a problémy v svojom okolí z rôznych uhlov pohľadu

- spolužiaka upozorní na konanie, ktoré sa vymyká dohodnutým pravidlám, alebo ktoré mu zásadne vadia

Dokáže harmonizovať záujmy svoje so záujmami celku.

čo napr. robí učiteľ:

- koriguje, usmerňuje, vedie, postihuje, odmeňuje a motivuje konanie žiakov - NEMANIPULUJE

- je osobným príkladom žiakom

čo napr. robí žiak:

- kritizuje stereotypy a predsudky použité v súkromnej i vo verejnej komunikácii - sám ich nepoužíva

- v rôznych situáciách, kde nie sú presne stanovené pravidlá, sa chová tak, aby neobťažoval a neškodil

 - rešpektuje, že jeho sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého               

Myslí nielen sám na seba, dokáže obetovať niečo celku, zľaviť zo svojich požiadaviek.

čo napr. robí učiteľ:

- je osobným príkladom

- vyzdvihuje správne modely konania

- NENÁLEPKUJE

- požiada o pomoc pre žiakov, ktorí ju potrebujú

čo napr. robí žiak:

- aktívne pomáha slovom i činom spolužiakom, spoluobčanom i mimo školy,

- podľa svojich možností sa zapája do prospešných akcií na miestnej i širšej úrovni

Rešpektuje pravidlá a normy občianskej pospolitosti.

čo napr. robí učiteľ:

- navštevuje s deťmi rôzne besedy, výchovné vzdelávacie programy

- organizuje aktivity, ktoré vedú žiakov k porozumeniu základných noriem slušného správania

- zoznamuje ich so základnými bodmi občianskeho zákonníka a to deťom prijateľnou formou

- podporuje uvedomenie si vlastnej národnej identity

čo napr. robí žiak:

- rešpektuje, že v niektorých výnimočných situáciách môžu dospelí obmedziť jeho práva

- dokáže takéto situácie uviesť a podriaďuje sa týmto obmedzeniam i v prípadoch, keď nehrozí priama kontrola

Podieľa sa na budovaní školskej demokracie (triedna samospráva, školský parlament, reprezentácia školy).

čo napr. robí učiteľ:

- podporí demokratickú voľbu triednej samosprávy a školského parlamentu

- ponúka žiakom aktivity smerujúce k reprezentácii školy (olympiády, športové súťaže a iné)

- podľa možností zapája žiakov do aktivít v rámci triedy, školy, obce, štátu i EU

čo napr. robí žiak:

- pri rozhodovaní o spoločných záležitostiach hľadá a presadzuje riešenie prijateľné pre všetkých

- hlasovanie prijíma len ako východisko z núdze a aj keď dôjde ku hlasovaniu, snaží sa, aby sa prehlasovaná menšina necítila pri realizácii riešenia zle

- v diskusi pripomína, že väčšinová vôľa nemá ukrivdiť názorovej menšine ani znemožniť spolužitie s ňou

Rešpektuje presvedčenie druhých, váži si ich vnútorné hodnoty, je schopný vcítiť sa do situácie ostatných ľudí.

čo napr. robí učiteľ:

- diskutuje, preberá, polemizuje, stanoví pre a proti

- je empatický a snaží sa túto schopnosť vštepiť i žiakom

čo napr. robí žiak:

- pri strete s požiadavkami dospelých, ktoré nerešpektujú ľudské práva jeho alebo ostatných, predkladá argumenty postavené na znalosti ľudských práv

Uplatňuje svoje práva a plní si svoje povinnosti v súlade so školským poriadkom.

čo napr. robí učiteľ:

- trvá dôsledne na dodržiavaní vopred dohodnutých pravidiel

- nastaví mantinely a vyvodzuje primerané sankcie pri ich porušení

čo napr. robí žiak:

- rozpozná a posudzuje extrémistické prejavy národnej hrdosti s odkazom na ľudské práva,

- nachádza súvislosti s tragickými príkladmi z histórie i súčasnosti

 

II. 2. 9. KOMPETENCIE (SPÔSOBILOSTI) SMERUJÚCE K INICIATÍVNOSTI A PODNIKAVOSTI.

Dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote.

Plánuje, organizuje, riadi prácu na riešení úlohy.

čo napr. robí učiteľ:

- zadeľuje širšie určené úlohy vyžadujúce rozdeliť ich na dielčie časti alebo rozdeliť ich riešenie medzi členov tímu

- vedie žiakov a tímy k samostatnosti

- využíva skupinovú prácu

- rozčlení riešenie problému na jednotlivé kroky

čo napr. robí žiak:

- je schopný rozplánovať si prácu

- vie riadiť prácu skupiny

- vie zorganizovať prácu tímu na riešení úlohy

Iniciatívne prichádza s novými návrhmi a riešeniami.

čo napr. robí učiteľ:

- dáva námety s možnosťou výberu rôznych riešení

- diskutuje o navrhovaných riešeniach

- vedie žiakov k samostatnosti a iniciatívnosti

- nesprávne riešenia nezavrhuje, ale diskutuje o ich nevhodnosti

čo napr. robí žiak:

- vyjadruje svoje vlastné názory na riešenie úlohy

- hľadá najvhodnejšie riešenia

- prichádza s novými nápadmi a zlepšeniami

 

II. 3.  Zameranie školy a stupeň vzdelania

V ďalších školských rokoch sa budeme zameriavať na:

rozšírené vyučovanie cudzích jazykovinformatiky

            Anglický jazyk vyučujeme povinne od 3. ročníka. Od 7. ročníka sa žiaci učia aj druhý cudzí jazyk – Nemecký jazyk – s hodinovou dotáciou – 2 hod./týždeň. Tým sa snažíme posilniť komunikačné schopnosti našich žiakov aj v druhom cudzom jazyku. V rámci záujmovej činnosti umožňujeme  žiakom 1. a 2. ročníka navštevovať krúžok ANJ. Zavedením informaticky už od 2. ročníka sa snažíme získať IKT zručnosti a podporiť ich správne využívanie v bežnom živote a svete práce.

environmentálna výchova

            Škola je zapojená do programu „Zelená škola“ pod vedením koordinátora environmentálnej výchovy. Realizáciou environmentálnych celoškolských akcií (úprava okolia školy, školská skalka, domček pre jašteričky, domčeky pre hmyz, výsadba stromov a okrasnej zelene) a zberových akcií pod vedením koordinátora environmentálnej výchovy sa snažíme v deťoch vybudovať úctu k prírode a rozvíjať ich povedomie o ochrane a tvorbe životného prostredia.

pohybové aktivity a podpora zdravého spôsobu života

            Posilnením hodinovej dotácie v predmete telesná a športová výchova v rámci nižšieho stredného vzdelávania (ISCED 2) na 3 hodiny týždenne chceme zvyšovať telesnú zdatnosť žiakov. Budovať u nich správne pohybové návyky a  kladný vzťah k športovým aktivitám.

vyučovanie s využitím moderných didaktických technológií

            Aktívne implementovať inovované učebné osnovy v predmetoch fyzika, informatika a občianska náuka v rámci projektu „Moderná základná škola – predpoklad budúceho úspechu na trhu práce“. Využívať moderné IKT aj v predmetoch, kde sa dá pomocou nich rozvíjať názornosť a upevňovať získané vedomosti (biológia, chémia, geografia).
            Dosiahnutý stupeň vzdelania na našej škole ISCED 1 a  ISCED 2.

 

II. 4.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

         V škole vytvoríme prostredie a podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno– vzdelávacími potrebami (špeciálne postupy, organizačné formy, personálne,  materiálne podmienky a priestorové úpravy), t.j. pre žiakov :

 • so zdravotným znevýhodnením,
 • s poruchami učenia a správania,
 • zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • s nadaním.

 

            Našim cieľom je, aby škola bola otvorená pre všetkých žiakov.

            Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia rovnaké ciele vzdelávania ako pre ostatných žiakov, pričom sa berie ohľad na ich individuálne osobitosti v takom rozsahu, aby výsledky žiaka reflektovali profil absolventa ZŠ.

            Individuálny výchovno-vzdelávací program pre daného žiaka vypracuje škola spoločne s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na základe ich záverov a odporúčaní.

           Už niekoľko rokov zaznamenávame stúpajúci počet žiakov s vývinovými poruchami učenia, pozornosti, aktivity, poruchami správania, ktoré im značne sťažujú ich vzdelávanie. V školskom roku 2018/2019 je až 8 % našich žiakov integrovaných.

         V oblasti psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva úzko spolupracujeme s CPPPaP Púchov, SCŠPPaP Púchov, SCŠPP HELP-DYS Púchov, CPPPaP Považská Bystrica. Výchovný poradca sa pravidelne zúčastňuje aj stretnutí usporadúvaných CPPPaP v Púchove. Naši učitelia sú pravidelne informovaní a oboznamovaní s metodikou vyučovania takýchto žiakov, s metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu a pod. Škola má s ohľadom na nízky počet žiakov v triedach primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania vhodné podmienky na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Máme vybudované bezbariérové sociálne zariadenia na hlavnej chodbe, bezbariérové prístupy však nie sú prístupné, nemáme ani výťah na 2 poschodia do tried 2. stupňa a do odborných učební, preto môžeme vzdelávať hlavne motoricky schopné deti. Integrovaní žiaci na našej škole nemajú vytvorenú špeciálnu triedu, nemali sme ich veľký počet (cca od 5 po 8 na oboch stupňoch vzdelávania). Žiaci sú zaradení do klasických tried, majú podľa druhu svojho postihu viac či menej upravené učebné osnovy, učitelia pristupujú k žiakom individuálne, testy a previerky značne zjednodušujú, ak je treba, majú k dispozícii učebnice špeciálnych škôl. Celková lokomócia všetkých začlenených žiakov je v poriadku, nie sú potrebné žiadne úpravy tried a učební. Žiaci so ŠVVP majú okrem IVVP možnosť využitia kompenzačných pomôcok, ktoré zabezpečuje pedagóg v spolupráci s rodičmi.

           V školskom roku 2018/2019 (do 15.9. 2018) máme v našej škole 8 integrovaných (začlenených žiakov) v bežnej triede ZŠ:

ISCED 1

– porucha aktivity a pozornosti – 1 žiačka,

-  vývinové poruchy učenia – 1 žiak.

ISCED 2

- porucha aktivity a pozornosti – 1 žiačka,

-  vývinové poruchy učenia – 4 žiaci,

- ľahký stupeň mentálneho postihnutia- stredná forma Variant A – 1 žiak.

 

U žiakov s mentálnym postihnutím sa výchovno - vzdelávací proces vykonáva nasledovne: žiaci sú integrovaní v kmeňovej triede, avšak postupujú podľa tematických výchovnovzdelávacích plánov ŠZŠ variant A.

 

            Ak rodičia integrovaných žiakov s nami spolupracujú, sme ochotní a schopní im vyjsť v ústrety a dohodnúť sa na rôznych úľavách pre žiaka (napr. oslobodenie z niektorých predmetov), individuálnom vzdelávaní niektorých predmetov mimo klasickej triedy, úprave rozvrhu a pod.

            Škola rodičov priebežne informuje o: 

- výsledkoch školskej práce a správania sa žiaka,

- pri zhoršení prospechu a správania a iniciuje osobný kontakt s rodičmi,

- rodičia majú možnosť podľa potreby konzultovať prospech-správanie-dochádzku s učiteľmi,

- škola štvrťročne, prípadne podľa potreby prehodnocuje IVVP žiaka,

            Rodičia sú povinní:

- oznámiť zmeny vyplývajúce z nových vyšetrení a ich záverov,

- dohliadať na prípravu žiaka do školy,

- zabezpečiť svedomitú domácu prípravu žiaka,

- zaistiť plnohodnotné trávenie voľného času svojho dieťaťa, dieťa nepreťažovať, podporovať jeho záujmy.

Ak rodičia integrovaných žiakov s nami nespolupracujú pri výchove a vzdelávaní, sme pripravení zmeniť, prípadne zrušiť integráciu žiaka na našej škole. Zatiaľ sme neintegrovali žiadne deti s nadaním.

 

II. 4. 1. Dokumentácia žiaka so ŠVVP

a) Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP s platnosťou od 1. septembra 2016,

b) písomné vyjadrenie k školskému začleneniu,

c) platné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia,

d) odborné vyšetrenie neurologické, psychiatrické,

e) záznam o individuálnej špeciálno-pedagogickej starostlivosti,

f) individuálny výchovno-vzdelávací program a plán

 

II. 4. 2. Žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

            Hyperkinetické deti sú neraz bezohľadné, impulzívne, náchylné na úrazy, často sa dostávajú do disciplinárnych problémov, skôr pre neúmyselné porušovanie pravidiel ako pre úmyselný vzdor. Sú nepopulárne medzi inými deťmi a môžu sa dostať do izolácie.

            Pri vzdelávaní žiaka postupujeme podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 03.08.2017 pod číslom 2017/10211-2:10G0 s platnosťou od 1. 9. 2017.

            Žiaci s poruchou aktivity a pozornosti majú vypracovaný IVVP, kde sú uvedené všetky špecifiká, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeho súčasťou je aj RUP – rámcový učebný plán. Ten pozostáva zo vzdelávacej oblasti, vyučovacích predmetov a časovej dotácie v jednotlivých ročníkoch za predmety. Bližšie informácie sú uvedené v časti Učebné plány školského vzdelávacieho programu. ­­

 

Odporúčania pre prácu a hodnotenie dieťaťa s poruchou aktivity a pozornosti:

- pravidelná domáca príprava na vyučovanie, venovať zvýšenú pozornosť základnému učivu,

- vysvetliť všetkým zúčastneným, že bude žiak odlišne vzdelávaný a hodnotený,

- nové učivo neosvojovať mechanicky, ale s využitím dostupných názorných pomôcok,

- podporovať rozvoj slovnej zásoby a pružnosť vyjadrovacích schopností, s dôrazom na porozumenie, rozvíjať čítanie s porozumením,

- oceniť aj vynaloženú snahu dieťaťa, nielen samotný výkon,

- tolerovať pomalšie psychomotorické tempo a nerovnomerný výkon dieťaťa,

- tolerovať zníženú úpravu písma a všetkých úkonov, ktoré súvisia s vizuomotorickou koordináciou,

- grafický prejav u žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktoré má vplyv na jeho úroveň sa priebežne ani súhrne nehodnotí známkou,

- obmedziť na minimum činnosti, ktoré vyžadujú rýchle pracovné tempo,

- voliť ten spôsob overovania vedomostí, ktorým dieťa dokáže najlepšie preukázať naučené vedomosti,

- dieťaťu dávať po jednej inštrukcii, inštrukcie by mali byť stručné, zrozumiteľné,

- pochopenie inštrukcie si overiť kontrolnými otázkami,

- pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením učiteľ postupuje podľa odporúčaní poradenského centra CPPPaP a SCŠPP,

- pri ústnych odpovediach tolerovať dlhší čas na formuláciu odpovedí, pomáhať pomocnými otázkami,

- pri ústnom overovaní vedomostí je tiež vhodné skúšať dieťa v lavici a tým eliminovať stres a následné zlyhávanie vo výkone,

- pri písomnom overovaní vedomostí je vhodné preferovať testy s voľbou odpovedí,

- odporúčame podporiť rozvoj záujmov, v ktorých dieťa dosahuje úspech, z ktorých má radosť,

- zapájať do aktivít, v ktorých sa predpokladá, že bude dieťa úspešné,

- rešpektovať zvýšenú unaviteľnosť dieťaťa,

- poskytnúť dieťaťu potrebný čas na vypracovanie a kontrolu zadaných úloh,

- hodnotiť z toho, čo stihne vypracovať, prípadne navýšiť čas na vypracovanie úloh.

 

Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti:

- v triede na viditeľnom mieste režim dňa, časový harmonogram aktivít pre daný deň,

- osnovu učiva, ktoré sa má žiak naučiť,

- slúchadlá na stlmenie okolitých zvukov pri samostatnej práci (na určitý čas),

- diktafón,

- semafor (červené svetlo znamená stop nevhodnému správaniu),

- prípadne ďalšie pomôcky (kompenzačné, špeciálne učebné) podľa odporúčania poradenského zariadenia.

           Na lavici počas vyučovania má k dispozícii len tie učebné pomôcky, ktoré momentálne potrebuje. Potrebná je ostražitosť pri používaní ostrých predmetov na vyučovaní (nožničky, kružidlá), po použití by sa mali uložiť na bezpečné miesto.

           Ak žiak svojím správaním vážne a sústavne narúša vyučovanie, prípadne jeho správanie ohrozuje iných žiakov, učiteľa alebo jeho samého, bude pod dozorom riaditeľa školy odvedený do kabinetu výchovného poradcu. Tu bude mať pod dozorom výchovného poradcu čas na zrelaxovanie. Po ukľudnení bude opätovne odprevadený do svojej triedy, prípadne učebne.  

Kompenzačné, špeciálne učebné pomôcky a úpravy testu používané pri skúškach:

Pomôcky, kompenzačné pomôcky a formu úpravy testov, ktoré žiaci môžu využívať pri Testovaní 5, Testovaní 9, by mali mať možnosť využívať počas celej dochádzky do základnej školy a počas prijímacích skúšok na strednú školu.

Povolené pomôcky na Testovanie 5 a Testovanie 9: modré alebo čierne guľôčkové pero, rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko), kalkulačka, pomôcky, ktoré žiak bežne používal pri písaní písomných prác.

Povolené kompenzačné pomôcky:

• technické: optické prístroje, osvetlenie, polohovacie ležadlá, polohovacia lavica, PC, kalkulačka,

• vyučovacie: výkladový, synonymický slovník a pomôcky, ktoré žiak bežne používal vo vyučovacom procese.

Zakázané pomôcky: mobilný telefón, mobilný telefón použitý ako kalkulačka, požičiavanie pomôcok, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

            Žiaci sa do skupín nezaraďujú podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska, ale podľa miery obmedzenia pri práci s textom.

1. skupina obmedzenia:

Žiak zaradený do 1. skupiny pracuje s identickými testami ako pre intaktných žiakov. Odpovede zapisuje do odpoveďových hárkov, používa kompenzačné pomôcky.

2. skupina obmedzenia:

Žiak zaradený do 2. skupiny pracuje s upravenými testami, odpovede zapisuje do odpoveďových hárkov, používa kompenzačné pomôcky.

Prijímacie skúšky: žiak má možnosť používať kompenzačné pomôcky.

 

      Škola na základe rozhodnutia - odporučenia poradenských centier hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu používa na: výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať. Integrovaní žiaci majú túto skutočnosť zaznamenanú v IVVP a v ich Učebnom pláne školského vzdelávacieho programu (RUP).

Hodnotenie a klasifikácia žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežnej triede základnej školy bude prebiehať podľa metodického pokynu č.22/2011 - príloha č.2 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.

Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania dieťaťa budeme brať do úvahy aj odporučenia z poradenských centier.

 

II. 4. 3. Žiaci s vývinovými poruchami učenia

            Sú to poruchy vývinu školských zručností, pri ktorých je nadobúdanie zručností obmedzené od skorých vývinových štádií. Vznikajú na základe dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy. Príčiny vzniku sú ľahká mozgová dysfunkcia, dedičnosť, kombinácia ľahkej mozgovej dysfunkcie a dedičnosti, neurotické alebo nejasné príčiny, problémy sociálneho vývinu.

            Ide o tieto špecifické poruchy školských zručností: F 81.0 špecifická porucha čítania (dyslexia), F 81.1 špecifická porucha hláskovania (dysortografia), F 81.2 špecifická porucha aritmetických schopností (dyskalkúlia), F 81.3 zmiešaná porucha školských zručností (kombinácia dyskalkúlie s dyslexiou alebo dysortografiou), F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností (dysgrafia), F 81.9 nešpecifikovaná vývinová porucha školských zručností (neschopnosť učiť sa).

            Pri vzdelávaní žiaka postupujeme podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5.5.2016 pod číslom 2016-14674/20281:15-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.

         Žiaci s vývinovými poruchami učenia majú vypracovaný IVVP, kde sú uvedené všetky špecifiká, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeho súčasťou je aj RUP – rámcový učebný plán. Ten pozostáva zo vzdelávacej oblasti, vyučovacích predmetov a časovej dotácie v jednotlivých ročníkoch za predmety. Bližšie informácie sú uvedené v časti Učebné plány školského vzdelávacieho programu. ­­

 

Odporúčania pre prácu a hodnotenie dieťaťa s vývinovými poruchami učenia:

- pravidelná domáca príprava na vyučovanie, venovať zvýšenú pozornosť základnému učivu,

- vysvetliť všetkým zúčastneným, že bude žiak odlišne vzdelávaný a hodnotený,

- k žiakovi pristupovať podporujúco s ohľadom na jeho individuálne pokroky,

- kladenie primeraných požiadaviek vzhľadom ku druhu postihnutia, neoslobodzovať žiaka od činností, ktoré môže s individuálnou pomocou učiteľa alebo spolužiakov zvládnuť,

- neočakávať samostatné a súvislé odpovede, pomáhať žiakovi kladením jednoduchých a jednoznačných otázok,

- nevyžadovať zložitejšie zápisy v zošitoch, treba ich nahradiť vopred natlačeným textom, ktorý si žiak nalepí do zošita, prípadne založí do zakladača,

- diferencovaný prístup je potrebný pri výklade  gramatického učiva, najmä pri jeho overovaní a skúšaní,

- neklasifikovať diktáty, zaznamenať len počet chýb, nerátať ich do celkového hodnotenia, pri súbežnom písaní s triedou možnosť písať len každú druhú vetu,

- ak sa však podarí diktát napísať dobre, treba využiť formu klasifikácie,

- v slohových prácach sa zamerať na obsah, umožniť používanie pravidiel pravopisu, gramatické prehľady,

- pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením učiteľ postupuje podľa odporúčaní poradenského centra CPPPaP a SCŠPP,

- v prípade potreby uprednostniť ústnu formu skúšania, v písomnom prejave voliť formu doplňovacích cvičení,

- písomný prejav v cudzom jazyku hodnotiť s toleranciou, nerátať medzi chyby slová napísané foneticky,

- voliť ten spôsob overovania vedomostí, ktorým dieťa dokáže najlepšie preukázať naučené vedomosti,

- pri hodnotení využívať viac priebežného hodnotenia a tvorivosť žiaka, známky z kontrolných prác často nezodpovedajú skutočným vedomostiam,

- zvýrazniť motivačnú zložku hodnotenia, hodnotiť javy, ktoré žiak zvládol,

- oslabená grafomotorika sa môže prejaviť aj v geometrických úlohách, môže byť zhoršená orientácia na mapách aj v texte,

- odporúčame podporiť rozvoj záujmov, v ktorých dieťa dosahuje úspech, z ktorých má radosť,

- zapájať do aktivít, v ktorých sa predpokladá, že bude dieťa úspešné,

- v prípade oslabenej pamäti používať viaceré pamäťové pomôcky, opakovať, úlohy rozdeliť na čiastkové kroky,

- ako špeciálne pomôcky odporúčame využívať záložku, čítacie okienko, tabuľku s abecedou.

 

Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti:

Žiaci s vývinovými poruchami učenia v škole používajú pomôcky:

Technické pomôcky:

- diktafón (žiak ho môže používať po dohode s vyučujúcim pri vysvetľovaní nového učiva),

- magnetofón pri nahrávaní učiva pri domácej príprave,

- prenosný DVD prehrávač,

- kalkulačka,

- počítač/notebook, korekcia gramatiky v počítači.

Didaktické pomôcky:

- pravidlá slovenského pravopisu, rôzne gramatické tabuľky (žiak ich môže mať k dispozícii kedykoľvek počas vyučovacej hodiny),

- tabuľka malej a veľkej násobilky, číselná os,

- prehľad vzorcov, matematické, fyzikálne, chemické tabuľky,

- atlas, slovník, ilustrácie, kartičky so slabikami, názorné pomôcky.

Upravené materiály:

- tlačené (kopírované) materiály na individuálnu prácu,

- predpísané texty na dopĺňanie,

- cvičenia, kde i, y len dopisuje, diktát pripravený ako doplňovačka,

- učiteľom pripravené poznámky - nalepenie do zošita, odkopírované poznámky od spolužiakov,

- farebné podčiarkovanie, zvýrazňovanie podstatného v texte,

- vypracovanie osnovy, vyjadrenie obsahu obrázkom, nákresy, rozdelenie učebného textu pri štúdiu na kratšie úseky,

- vypracovanie konspektu (zápis podstatného z toho, čo sa práve naučil v bodoch).

Kompenzačné pomôcky:

- dyslektické (čítacie) okienko (text sa postupne odkrýva a číta nahlas po slabikách),

- dyslektická tabuľka (pomocou farebného odlíšenia a prehľadného usporiadania rozdelenia hlások sa uplatňujú gramatické pravidlá o tvrdých, mäkkých spoluhláskach a slabikách, o vybraných slovách),

- obrázková abeceda, písmená na kockách, ďalšie pomôcky odporúčané poradenským zariadením.

Školské potreby:

- násadka na správne držanie písacieho náčinia, písacie potreby, ktoré „nezadrhávajú“ po papieri a nie sú príliš tenké na uchopenie,

- pero, ktoré nezanecháva machule (nie plniace),

- linajkové, štvorčekové zošity, podložky s pomocnými linajkami, záložka.

Špeciálne učebnice a pracovné listy

          V triede učiteľ dbá, aby žiak využíval kompenzačné pomôcky, umiestni ho na miesto, kde nie je rušený spolužiakmi. Nie každý žiak potrebuje používať všetky uvedené pomôcky, vždy je však potrebný individuálny prístup k žiakovi a individualizácia metód na uľahčenie učenia sa žiakov.

Kompenzačné, špeciálne učebné pomôcky a úpravy testu používané pri skúškach:

Pomôcky, kompenzačné pomôcky a formu úpravy testov, ktoré žiaci môžu využívať pri Testovaní 5 a Testovaní 9, by mali mať možnosť využívať počas celej dochádzky do základnej školy a počas prijímacích skúšok na strednú školu.

Povolené pomôcky na Testovanie 5, Testovanie 9: modré alebo čierne guľôčkové pero, rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko), kalkulačka, pomôcky, ktoré žiak bežne používal pri písaní písomných prác.

Povolené kompenzačné pomôcky:

• technické: optické prístroje, osvetlenie, polohovacie ležadlá, polohovacia lavica, PC, kalkulačka,

• vyučovacie: výkladový, synonym. slovník a pomôcky, ktoré žiak bežne používal vo vyuč. procese.

Zakázané pomôcky: mobilný telefón, mobilný telefón použitý ako kalkulačka, požičiavanie pomôcok, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

         Žiaci sa do skupín nezaraďujú podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska, ale podľa miery obmedzenia pri práci s textom.

1. skupina obmedzenia:

Žiak zaradený do 1. skupiny pracuje buď s identickými testami pre intaktných žiakov, alebo s upravenými testami, odpovede zapisuje do odpoveďových hárkov, používa kompenzačné pomôcky.

2. skupina obmedzenia:

Žiak zaradený do 2. skupiny pracuje s upravenými testami, odpovede zapisuje do odpoveďových hárkov, používa kompenzačné pomôcky.

Prijímacie skúšky: možnosť používať kompenzačné pomôcky.

 

      Škola na základe rozhodnutia - odporučenia poradenských centier hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu používa na: výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať. Integrovaní žiaci majú túto skutočnosť zaznamenanú v IVVP a v ich Učebnom pláne školského vzdelávacieho programu (RUP).

Hodnotenie a klasifikácia žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežnej triede základnej školy bude prebiehať podľa metodického pokynu č.22/2011 - príloha č.2 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.

Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania dieťaťa budeme brať do úvahy aj odporučenia z poradenských centier.

 

II. 4. 4. Žiaci s mentálnym postihnutím

            Za mentálnu retardáciu sa pokladá zastavenie alebo nedokončenie vývinu intelektu. Porucha sa prejavuje počas vývinovej periódy a charakterizuje ju najmä poškodenie schopností patriacich k celkovej úrovni inteligencie, t. j. poznávacích, jazykových, pohybových a sociálnych schopností. Intelektuálne schopnosti a sociálna adaptácia sa môžu časom meniť, a akokoľvek nízke, môžu sa zlepšiť vplyvom nácviku alebo rehabilitácie.

         Pri vzdelávaní žiaka postupujeme podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie - variant A. Vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. Schválilo ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 5. 5. 2016 pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou od 1. 9. 2016.

 

II. 4. 4. 1. Ciele výchovy a vzdelávania

            Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

            Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

- poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,

- rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti,

- viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,

- rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,

- podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

- umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,

- vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,

- podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

- viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie.

 

II. 4. 4. 2.  Stupeň vzdelania

          Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

 

II. 4. 4. 3.  Profil absolventa

     Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti.

        Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:

- pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,

- vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku,

- rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,

- vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),

- využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií,

- získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami,

- chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

- chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,

- rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností,

- váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať,

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr,

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.

 

II. 4. 4. 4.  Vzdelávacie oblasti

            Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ

VYUČOVACIE PREDMETY

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MATEMATIKA

INFORMATIKA

 

ČLOVEK A PRÍRODA

FYZIKA

 

 

CHÉMIA

 

BIOLÓGIA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

VLASTIVEDA

 

DEJEPIS

 

 

GEOGRAFIA

 

 

OBČIANSKA NÁUKA

 

ČLOVEK A HODNOTY

ETICKÁ VÝCHOVA /

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

 

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

ZDRAVIE A POHYB

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

 

           

 

II. 4. 4. 5. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

            Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, čomu musí zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.  

            Žiak s mentálnym postihnutím má vypracovaný IVVP, kde sú uvedené všetky špecifiká, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeho súčasťou je aj RUP – rámcový učebný plán. Ten pozostáva zo vzdelávacej oblasti, vyučovacích predmetov a časovej dotácie v jednotlivých ročníkoch za predmety. Bližšie informácie sú uvedené v časti Učebné plány školského vzdelávacieho programu. ­­

 

            Pri výchove a vzdelávaní žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v školskej integrácii využívame skupinové, kooperatívne a alternatívne formy vyučovania. Tie umožňujú diferenciáciu a individualizáciu výchovy a vzdelávania, deľbu práce, komunikáciu, vzájomnú pomoc a včleňovanie žiaka s mentálnym postihnutím do kolektívu triedy. Je potrebné zohľadniť motorickú instabilitu žiaka a minimalizovať nežiadúce prejavy správania.

            Vytvárať podmienky pre pozitívne hodnotenie na upevnenie kladných zážitkov v triede. Orientovať vzdelávanie na využiteľnosť vedomostí v situáciách praktického života. Umožniť žiakovi s mentálnym postihnutím používať špeciálne učebné pomôcky, ktoré mu uľahčia edukáciu.

            Rámcový učebný plán tohto žiaka je rovnaký ako u žiakov bežnej triedy. Vychádza z obsahu vzdelávania pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Týmto obsahom vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch sú povinní riadiť sa všetci pedagogický zamestnanci Vo vyučovacích predmetoch hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova a etická výchova je možné tohto žiaka vzdelávať podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. Ak je v týchto vyučovacích predmetoch potrebné žiakovi redukovať učivo, uvádza sa v jeho IVP. Vlastiveda je integrovaný predmet v 4. až 6. ročníku, prostredníctvom ktorého žiaci s mentálnym postihnutím získavajú základné poznatky z oblasti prírodovedných a spoločenskovedných odborov. Preto sa predmet vlastiveda vyučuje vtedy, keď majú žiaci bežnej triedy predmet vlastivedu a prírodovedu.

Pri hodnotení žiaka sa postupuje podľa MP č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. Žiaka je možné hodnotiť aj slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia stupňov klasifikácie prospechu. Ak je tento žiak v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný, dostáva rovnaké vysvedčenie ako ostatní žiaci bežnej triedy. V doložke vysvedčenia žiaka sa uvedie informácia, že žiak bol vzdelávaný podľa variantu A.“

Pri výchove a vzdelávaní žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v školskej integrácii sa používa triedna dokumentácia pre bežné základné školy.

 

Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti:

Žiaci s s mentálnym postihnutím môžu v škole používať pomôcky, ktoré sa používajú pri začlenených žiakoch s poruchou aktivity a pozornosti, ako i s vývinovými poruchami učenia. Musia byť však vybrané tak, aby ich žiak vedel správne použiť.

Ide hlavne o:

Technické pomôcky:

- diktafón (žiak ho môže používať po dohode s vyučujúcim pri vysvetľovaní nového učiva), magnetofón pri nahrávaní učiva pri domácej príprave, kalkulačka, počítač/notebook, korekcia gramatiky v počítači.

Didaktické pomôcky:

- pravidlá slovenského pravopisu, rôzne gramatické tabuľky (žiak ich môže mať k dispozícii kedykoľvek počas vyučovacej hodiny), tabuľka malej a veľkej násobilky, číselná os, prehľad vzorcov, matematické tabuľky, atlas, slovník, ilustrácie, kartičky so slabikami, názorné pomôcky.

Upravené materiály:

- tlačené (kopírované) materiály na individuálnu prácu, predpísané texty na dopĺňanie, cvičenia, kde i, y len dopisuje, diktát pripravený ako doplňovačka, učiteľom pripravené poznámky - nalepenie do zošita, odkopírované poznámky od spolužiakov, farebné podčiarkovanie, zvýrazňovanie podstatného v texte, vyjadrenie obsahu obrázkom, nákresy, rozdelenie učebného textu pri štúdiu na kratšie úseky,

- vypracovanie konspektu (zápis podstatného z toho, čo sa práve naučil v bodoch).

Kompenzačné pomôcky:

- obrázková abeceda, písmená na kockách, ďalšie pomôcky odporúčané poradenským zariadením.

Školské potreby:

- násadka na správne držanie písacieho náčinia, písacie potreby, ktoré „nezadrhávajú“ po papieri a nie sú príliš tenké na uchopenie, pero, ktoré nezanecháva machule (nie plniace), linajkové, štvorčekové zošity, podložky s pomocnými linajkami, záložka.

Učebnice zo ŠZŠ a pracovné listy

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

            Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

III. 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

         Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky.

            Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

            Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie žiakov základnej školy č. 22/2011 a pri začlenených žiakoch podľa prílohy č. 2 k uvedenému metodickému pokynu – Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. Pri hodnotení začleneného žiaka s mentálnym postihnutím budeme vychádzať z metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. Na hodnotenie žiakov máme taktiež spracovaný a každoročne aktualizovaný dokument „Kritéria hodnotenia žiakov“, s ktorým sú rodičia každoročne oboznamovaní na plenárnom a rodičovskom združení. Žiaci sú s kritériami hodnotenia v jednotlivých predmetoch oboznamovaní na úvodných hodinách vyučovacích predmetov a taktiež priebežne. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

            Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov neúspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

 

Princípy hodnotenia:

ü objektívnosť,

ü spravodlivosť,

ü komplexnosť ,

ü hodnotenie podľa zvolených kritérií ,

ü citlivosť hodnotenia (nerozdeľovať žiakov na slabších a lepších),

ü hodnotiť konkrétne, stručne a jasne,

ü hodnotením neponižovať žiaka,

ü hodnotením sledovať celkový vývoj žiaka.

 

            Pri polročnom a koncoročnom hodnotení žiaka so ZZ sa používa rovnaké tlačivo vysvedčenia ako pre ostatných žiakov. 

 

III. 2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

            Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa §52 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa pracovného poriadku.

            Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa vykonáva jedenkrát ročne a je orientované na:

- jeho vzťah ku žiakom,

- na výchovnovzdelávací proces,

- hodnotenie jeho profesijného rastu.

 

         Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe:

-  pozorovania – hospitácie,

-  rozhovoru,

-  výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospech, žiacke práce, súťaže, didaktické testy, úspešnosť prijatia vychádzajúcich žiakov na vyšší stupeň školy, výsledky Testovania 9 , Testovania 5 , NUCEM, a pod.,

- ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,

- vzájomného hodnotenia učiteľov – otvorené hodiny, vzájomné hospitácie.

 

III. 3. Hodnotenie školy

            Cieľom hodnotenia školy je, aby:

- žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené,

- aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené.

            Vlastné hodnotenie školy je zamerané:

- na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,

- ich reálnosť a stupeň dôležitosti,

- na posúdení ako škola spĺňa stanovené ciele.

        Našou snahou bude získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriame na možnosť kontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov, hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho  času.

            Pravidelne budeme monitorovať:

- podmienky na vzdelanie,

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,

- prostredie – klímu školy,

- priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania,

- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami,

- výsledky vzdelávania,

- riadenie školy,

- úroveň výsledkov práce školy.

 

IV. Učebné plány školského vzdelávacieho programu ­­

 

IV. 1. Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) ­­ 1. – 4. ročník, 2018/2019                  

Vzdelávacia oblasť

Predmet

ŠVP

1. roč.

ŠkVP

1. roč.

ŠVP

2. roč.

ŠkVP

2. roč.

ŠVP

3. roč.

ŠkVP

3. roč.

ŠVP

4. roč.

ŠkVP

4. roč.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

9

8

9

7

8

7

7

Nemecký jazyk

0

0

0

0

0

0

0

0

Anglický jazyk

0

0

0

3

3

3

3

3

Príroda a spoločnosť

Prírod.

Prvouka

0

1

0

1

0

2

0

2

1

0

1

0

2

0

2

0

Vlastiveda

0

0

0

0

1

1

2

2

Človek a hodnoty

Etická výchova / Náboženská vých.

1

1

1

1

 

1

1

1

1

Matematika a práca
s informáciami

Matematika

4

6

4

5

4

5

4

5

Informatika

0

0

0

1

1

1

1

1

Informatická výchova

0

0

0

0

0

0

0

0

Človek a svet práce

Pracovné

vyučovanie

0

0

0

0

1

1

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

2

2

1

1

1

1

Hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

2

2

Voliteľné hodiny

   

2

 

3

 

2

 

 

ŠVP

 

20

 

20

 

23

 

25

 

ŠkVP

   

22

 

23

 

25

 

26

Spolu

22

23

25

26

                                     

ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program

Poznámky :

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

2.Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. Cudzí jazyk - vyučuje sa od 3. ročníka anglický.

4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

 

Predmet

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Slovenský jazyk a literatúra

 

+1

+ 1

 

 

Matematika

+ 2

+ 1

+ 1

+ 1

 

Informatika

 

+ 1

 

 

5. Spojené hodiny po ročníkoch:

TSV - 1. a 2 .ročník, TSV 3. a 4 .ročník vyučujú sa spojené, vždy 2 ročníky primárneho vzdelávania.

VYV - 1. a 2. ročník

HUV 3. – 4. ročník

NBV 1. a 2. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo; 3. a 4. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo. Iné vierovyznania môžu navštevovať etickú výchovu.

 

IV. 2. Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) ­­ 5. – 9. ročník, 2018/2019

Vzdelávacia oblasť

Predmet

                   

ŠVP

5. roč.

ŠkVP

5. roč.

ŠVP

6. roč.

ŠkVP

6. roč.

ŠVP

7.

roč.

ŠkVP

7.

roč.

ŠVP

8.

roč.

ŠkVP

8.

roč.

ŠVP

9. roč.

ŠkVP

9.

roč

 Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a lit.

5

5

5

5

4

4

5

5

-

6

Nemecký jazyk

0

0

0

0

0

2

0

2

-

2

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

3

3

-

3

Človek a príroda

Fyzika

0

0

2

2

1

2

2

2

-

2

Chémia

0

0

0

0

2

2

2

2

-

2

Biológia

2

2

1

2

2

2

1

2

-

2

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

2

1

2

1

2

1

1

-

3

Geografia

2

2

1

1

1

1

1

1

-

1

Občianska náuka

0

0

1

1

1

1

1

1

-

1

Človek a hodnoty

Náboženská výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

5

4

5

4

5

4

5

-

5

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

Človek a svet práce

Svet práce

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Technika

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

Umenie a kultúra

Výtvarná v

1

1

1

1

1

1

1

1

-

0

Hudobná v

1

1

1

1

1

1

1

1

-

0

 

Výchova umením

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

3

2

3

2

3

2

3

-

3

Voliteľné hodiny

 

 

3

 

4

 

6

 

5

 

-

ŠVP

 

24

 

25

 

26

 

27

 

 

 

ŠkVP

 

 

27

 

29

 

32

 

32

 

 

Spolu

27

29

32

32

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program

Poznámky :

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

2.Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. Cudzí jazyk - vyučuje sa anglický jazyk (5. až 9. ročník) od 7. ročníka aj druhý jazyk - nemecký jazyk v rámci voliteľných hodín (2 hodiny týždenne).

4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

 

Predmet

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

 

 

 

+ 1

Nemecký jazyk

 

 

+ 2

+ 2

+ 2

Fyzika

 

 

+ 1

 

 

Biológia

 

+ 1

 

+ 1

 

Dejepis

+ 1

+ 1

+ 1

 

 

 

Matematika

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

 

 

Telesná a športová v.

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

5. Spojené hodiny po ročníkoch:

V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú oddelene pre chlapcov a dievčatá.

TSV - 5. a 6 .ročník dievčatá, TSV - 5. a 6 .ročník chlapci,

TSV - 7. až 9 .ročník dievčatá, TSV - 7. až 9 .ročník chlapci,

Vyučovanie hodín TSV v poobedňajších hodinách – 7. a 8. vyučovacie hodiny - prebieha blokovou formou.

VYV - 5. a 6. ročník, VYV - 7. a 8. ročník

HUV 5. a 6. ročník, HUV 7. a 8. ročník

NBV 5. a 6. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo; 7. až 9. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo. Iné vierovyznania môžu navštevovať etickú výchovu.

 

IV. 3. Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) ­­ 4. ročník, 2018/2019

Vzdelávacia oblasť

Predmet

ŠVP

4. roč.

ŠkVP

4. roč.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

7

7 + 2

Anglický jazyk

3

3

Príroda a príroda

Prírodoveda

2

2

 

Človeka a spoločnosť

Vlastiveda

2

2

Človek a hodnoty

Etická výchova / Náboženská vých.

1

1

Matematika

a práca
s informáciami

Matematika

4

 4 + 2

 

Informatika

1

1

Človek a svet práce

Pracovné

vyučovanie

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

1

Hudobná výchova

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

 

Špeciálnopedag.

podpora

Rozvíjanie špecifických funkcií

1

0

Individuálna logopedická intervencia

2

0

Základ

 

28

 

Voliteľné hodiny

   

1

ŠkVP

   

29

Spolu

29

ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program       

Poznámky :

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

2.Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. Škola na základe rozhodnutia - odporučenia poradenských centier hodiny určené na výučbu špecifických vyučovacích predmetov (Rozvíjanie špecifických funkcií,  Individuálna logopedická intervencia v rozsahu 3. vyučovacích hodín) používa na: výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať.

4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

 

Predmet

4. ročník

Slovenský jazyk a literatúra

+ 2

 

Matematika

+ 2

5. Spojené hodiny:

TSV 3. a 4 .ročník, HUV 3. – 4. ročník, NBV 3. a 4. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo.

 

IV. 4. Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) ­­ 5. , 7. , 8. ročník, 2018/2019

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

ŠVP

5. roč.

ŠkVP

5. roč.

ŠVP

7. roč.

ŠkVP

7. roč.

ŠVP

8. roč.

ŠkVP

8. roč.

 Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a lit.

5

5

4

4

5

5 + 1

Nemecký jazyk

0

0

0

0

0

0

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

Človek a príroda

Fyzika

0

0

1

1 + 1

2

2

Chémia

0

0

2

2

2

2

Biológia

2

2

2

2

1

1 + 1

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

1 + 1

1

1 + 1

1

1

Geografia

2

2

1

1

1

1

Občianska náuka

0

0

1

1

1

1

Človek a hodnoty

Etická v. / Náboženská výchova

1

1

1

1

1

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

4 + 3

4

4 + 1

4

4 + 1

Informatika

1

1

1

1

1

1

Človek a svet práce

Technika

1

1

1

1

1

1

Umenie a kultúra

Hudobná v.

1

1

1

1

1

1

Výtvarná v.

1

1

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2 + 1

2

2 + 1

2

2 + 1

Špeciálnop. podpora

RŠF

1

0

1

0

1

0

 

ILI

2

0

1

0

1

0

Základ

 

27

 

28

 

29

 

Voliteľné hodiny

 

 

5

 

4

 

4

ŠkVP

 

 

29

 

30

 

31

Spolu

29

30

31

ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program                                                                             Poznámky :

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

2.Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. Škola na základe rozhodnutia - odporučenia poradenských centier hodiny určené na výučbu špecifických vyučovacích predmetov (Rozvíjanie špecifických funkcií,  Individuálna logopedická intervencia) používa na: výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať.

4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

Predmet

5. ročník

7. ročník

8. ročník

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

+ 1

Fyzika

 

+ 1

 

Biológia

 

 

+ 1

Dejepis

+ 1

+ 1

 

Matematika

+ 3

+ 1

+ 1

Telesná a športová v.

+ 1

+ 1

+ 1

5. Spojené hodiny po ročníkoch:

V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú oddelene pre chlapcov a dievčatá.

TSV - 5. a 6 .ročník dievčatá, TSV - 5. a 6 .ročník chlapci,

TSV - 7. až 9 .ročník dievčatá, TSV - 7. až 9 .ročník chlapci,

Vyučovanie hodín TSV v poobedňajších hodinách – 7. a 8. vyučovacie hodiny - prebieha blokovou formou.

VYV - 5. a 6. ročník, VYV - 7. a 8. ročník

HUV 5. a 6. ročník, HUV 7. a 8. ročník

NBV 5. a 6. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo; 7. až 9. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo. Iné vierovyznania môžu navštevovať etickú výchovu.

 

IV. 5. Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti 4. ročník, 2018/2019

Vzdelávacia oblasť

Predmet

ŠVP

4. roč.

ŠkVP

4. roč.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

7

7

Anglický jazyk

3

3

Príroda a príroda

Prírodoveda

2

2

 

Človeka a spoločnosť

Vlastiveda

2

2

Človek a hodnoty

Etická výchova / Náboženská vých.

1

1

Matematika

a práca
s informáciami

Matematika

4

  4 + 1

 

Informatika

1

1

Človek a svet práce

Pracovné

vyučovanie

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

1

Hudobná výchova

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

 

Špeciálnopedag.

podpora

Terapeuticko-

korekčné cvičenia

1

0

Základ

 

26

 

Voliteľné hodiny

   

 

ŠkVP

   

26

Spolu

26

ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program          

Poznámky :

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

2.Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. Škola na základe rozhodnutia - odporučenia poradenských centier hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu (Terapeuticko-korekčné cvičenia v rozsahu 1. vyučovacej hodiny) používa na: výučbu vyučovacieho predmetu, v ktorom žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať.

4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

 

Predmet

4. ročník

 

Matematika

+ 1

5. Spojené hodiny:

TSV 3. a 4 .ročník, HUV 3. – 4. ročník, NBV 3. a 4. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo.

 

IV. 6. Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre 5. a 7. ročník, 2018/2019

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

ŠVP

5. roč.

ŠkVP

5. roč.

ŠVP

7. roč.

ŠkVP

7. roč.

 Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

5

4

4

Nemecký jazyk

0

0

0

0

Anglický jazyk

3

3

3

3

Človek a príroda

Fyzika

0

0

1

1 + 1

Chémia

0

0

2

2

Biológia

2

2

2

2

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

1 + 1

1

1 + 1

Geografia

2

2

1

1

Občianska náuka

0

0

1

1

Človek a hodnoty

Etická v. / Náboženská výchova

1

1

1

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

4 + 1

4

4 + 1

Informatika

1

1

1

1

Človek a svet práce

Technika

1

1

1

1

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2 + 1

2

2 + 1

Špeciálnop. podpora

Terapeuticko-

korekčné cvičenia

 

2

 

0

2

 

0

 

Základ

 

26

 

28

 

Voliteľné hodiny

 

 

1

 

2

ŠkVP

 

 

27

 

30

Spolu

27

30

ŠVP – Štátny vzdelávací program,  ŠkVP – Školský vzdelávací program                                                         

Poznámky :

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný.

2.Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.

3. Škola na základe rozhodnutia - odporučenia poradenských centier hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu (Terapeuticko-korekčné cvičenia v rozsahu 2. vyučovacích hodín) používa na: výučbu vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať.

4. Navýšená časová dotácia v predmetoch:

Predmet

5. ročník

7. ročník

Fyzika

 

+ 1

Dejepis

+ 1

+ 1

Matematika

+ 1

+ 1

Telesná a športová v.

+ 1

+ 1

5. Spojené hodiny po ročníkoch:

V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sa vyučujú oddelene pre chlapcov a dievčatá.

TSV - 5. a 6 .ročník dievčatá, TSV - 5. a 6 .ročník chlapci,

TSV - 7. až 9 .ročník dievčatá, TSV - 7. až 9 .ročník chlapci,

Vyučovanie hodín TSV v poobedňajších hodinách – 7. a 8. vyučovacie hodiny - prebieha blokovou formou.

VYV - 5. a 6. ročník, VYV - 7. a 8. ročník

HUV 5. a 6. ročník, HUV 7. a 8. ročník

NBV 5. a 6. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo; 7. až 9. ročník katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo. Iné vierovyznania môžu navštevovať etickú výchovu.

 

IV. 7. Učebný plán školského vzdelávacieho programu (RUP) pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským ­, 7. ročník, 2018/2019

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

ŠVP

7. roč.

ŠkVP

7. roč.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

5

5

anglický jazyk

0

3

Matematika a práca
s informáciami

matematika

4

4

informatika

1

1

Človek a príroda

fyzika