Navigácia

Školský vzdelávací program Správa o činnosti 2016/2017 Vzdelávanie učiteľov - kredity Kolektívna zmluva

ŠVP, správy

Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program  ZŠ Lazy pod Makytou

 

 

 

 

Názov :  Škola - brána do života

 

 

Stupeň vzdelania : ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia : I. stupeň – štyri roky
                     II. stupeň – päť rokov

Vyučovací jazyk : slovenský

Študijná forma : denná

Druh školy: štátna

Predkladateľ : Základná škola Lazy pod Makytou

Názov školy : Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou

Adresa : 020 55 Lazy pod Makytou 148

IČO : 36129771

Riaditeľ školy : Mgr. Milan Kuchta

Koordinátor pre tvorbu ŠVP : Mgr. Martina Labajová

Ďalšie kontakty : Telefón : 042/4681949
                          E – mail : zslazy@zslazy.edu.sk
                          Web :  www.zmslazypodmakytou.edupage.org  

                             

Zriaďovateľ : Obec

Názov : Obec Lazy pod Makytou

Adresa : Obecný úrad, 020 55 Lazy pod Makytou 157

Kontakty : Telefón : 042/4681932
                  Fax : 042/4681932                

                  E – mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk

                  Web : www.lazypodmakytou.sk

 

 

Platnosť dokumentu : ŠVP platí pre 1. – 4. a 5. – 9.  ročník ZŠ Lazy pod Makytou s účinnosťou  od 1. 9. 2017  do 31. 8. 2018

                                                                        

                                                                               ...........................................

                                                                                       Mgr. Milan Kuchta

                                                                                       Riaditeľ ZŠ s MŠ

 

Školský vzdelávací program bol prerokovaný:

Pedagogickou radou dňa 27. 09. 2017

Radou školy pri základnej škole s materskou školou Lazy pod Makytou dňa 28. 09. 2017

                                                                                

                                                                             ...........................................

                                                                                          Mgr. Alena Žilinková

                                                                                                           predsedníčka rady školy

 

I. Všeobecná charakteristika školy

 

I. 1. Veľkosť školy

     Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou je umiestnená v peknom prírodnom prostredí, má kapacitu 500 žiakov, v súčasnej dobe ju navštevuje 101 žiakov. Škola je plnoorganizovaná –  má 9 tried a jedno oddelenie školského klubu so všeobecným zameraním pre žiakov 1. – 4. ročníka.

Člení sa na prvý a druhý stupeň. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy tvorí prvý až štvrtý ročník, nižšie sekundárne vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník.

 1. stupeň – 4 triedy, 42 žiakov, z toho  18 dievčat
 2. stupeň – 5 tried, 59 žiakov, z toho 30 dievčat

Zároveň škola ponúka na vyučovanie počítačovú učebňu, jednu projektovú učebňu,  jazykovú učebňu,   telocvičňu,  školské dielne, učiteľskú a žiacku knižnicu,  športové ihrisko a cvičnú kuchynku.

 

I. 2. Charakteristika žiakov

     Väčšina žiakov je domácich, niekoľko žiakov dochádza z Lúk (22). Jedna žiačka dochádza zo Záriečia, dvaja žiaci dochádzajú z Dohnian. Väčšina žiakov dochádza do školy autobusom (dedina je pomerne rozľahlá, tvorí ju niekoľko vzdialených osád ).  Skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú dobré, túto prácu koordinuje výchovný poradca a zástupca  riad. školy, ktorí spolupracujú s CPPPaP  v Púchov a inými špecializovanými pracoviskami.
 

I. 3. Charakteristika pedagogického zboru

     Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kvalifikovaný kolektív učiteľov a vychovávateľov, čo sa prejavuje veľmi dobrými výchovno-vzdelávacími výsledkami vo vyučovacom procese i v mimoškolskej záujmovej činnosti. Priemerný počet učiteľov potrebných vzhľadom na veľkosť školy je 11, v školskom klube pracuje jedna vychovávateľka. Z toho je 11 žien a 1 muž, ich priemerný vek je 36,3 rokov. V škole pracuje erudovaný výchovný poradca, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor výchovy k ľudským právam a právam detí,  koordinátor environmentálnej výchovy a koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Náboženstvo vyučujú externí kvalifikovaní pracovníci (2 kňazi).

Všetci pedagogickí pracovníci sa neustále vzdelávajú, všetci prešli školením IKT, FIT učiteľa a ďalšími školeniami organizovanými väčšinou MPC Trenčín.

 

 

I. 4. Organizácia prijímacieho konania

    Škola nemá špecifické požiadavky na prijatie žiakov do jednotlivých ročníkov. Okrem žiakov, ktorí patria do školského obvodu, môžu plniť povinnú školskú dochádzku v tejto škole aj žiaci mimo obvodu, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

 

I. 5. Dlhodobé projekty

     Škola sa zapája projektov :  
V šk. r. 2017/2018 škola šiesty rok implementuje vlastný projekt „ Moderná základná škola – predpoklad budúceho úspechu na trhu práce.“ Prebieha už iba vyučovanie s využitím modernej techniky v predmetoch fyziky, informatiky a občianskej náuky v 8. a 9. ročníku, ostatné časti projektu sú ukončené.

 

Ďalej sa škola zapája do projektov :

E – testovanie (NUCEM) - „ Zvyšovanie kvality vzdelávanie na ZŠ s využitím elektronického testovania , Digipédia – moderné vyučovanie prírodovedných predmetov, Digiškola – elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Komplexný systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno – patologických javov v školskom prostredí, Zelená škola - projekt, ktorý organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Experimentovanie po nemecky – nadácia Volkswagen.

    Škola sa zapojí aj do rôznych environmentálnych, protidrogových projektov, a pod.

 

I. 6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

    Počas celého školského roka je škola otvorená širokej rodičovskej verejnosti. Cieľom spolupráce školy s rodičmi je zapájanie rodičov do života školy, snaha vzbudiť záujem rodičov o prácu ich detí v škole, prekonať bariéru medzi rodičmi a učiteľmi.  Škola spolupracuje s radou školy, radou rodičov, Odborovou organizáciou pri ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, Obecným úradom Lazy pod Makytou, CVČ Včielka Púchov, CPPPaP  v Púchov ako i ďalšími organizáciami a subjektmi, ktoré môžu škole pomôcť pri výchove a vzdelávaní žiakov.

     Rada školy má 11 členov :

 • 1 zástupcu pedagogických zamestnancov ZŠ,
 • 1 zástupcu pedagogických zamestnancov MŠ,
 • 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ,
 • 3 zástupcov rodičov ZŠ,
 • 1 zástupcu rodičov MŠ ,
 • 4 zástupcov zriaďovateľa.

    Rada školy zasadá spravidla 3- krát ročne.

 

    Radu rodičov tvoria zástupcovia jednotlivých tried, zasadajú 5, 6 – krát do roka, organizujú jedno plenárne ZRŠ a tri až štyri triedne schôdze ZRŠ.

 

I. 7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

     Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie, ktorá slúži aj ako projektová učebňa FYZ, OBN a INF. Učebňa je vybavená 14 NTB s potrebným softvérom, prístupom na internet, interaktívnou tabuľou, rozvodom nízkeho napätia.  Učebňu výpočtovej techniky (15 počítačov a NTB), prehrávač, dataprojektory  s notebookom, ...), modernú jazykovú učebňu, kuchynku, dielne. Pri škole je viacúčelové ihrisko s umelou trávou, volejbalové ihrisko s trávnatým povrchom a bežecká dráha s asfaltovým povrchom.

     Najväčším problémom je aj prevádzka a údržba školy – rozsiahly 46 ročný školský areál je náročný na prevádzku a údržbu na čo finančný normatív na 101 žiakov nepostačuje.

    Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenie pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok a zariadenia školy sú veľmi nápomocní rodičia.

 

I. 8. Škola ako životný priestor

    Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach, nástenkách a webovej stránke školy, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi...

 

I. 9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  
        a vzdelávaní

 • Škola má uzavretú dohodu s bezpečnostným technikom.
 • Má vypracovaný plán bezpečnostných opatrení a predpisov na školské akcie.
 • Má vypracovaný plán revízií a kontrol bezpečnosti.
 • Žiaci sú každoročne v prvý deň školského roka poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia a vnútornom poriadku školy.
 •  Vyučujúci prevádzajú poučenia na každej vyučovacej hodine, kde by mohlo žiakom hroziť prípadné zranenie. Vyučujúci majú povinnosť celoročne dodržovať a vyžadovať plnenie predpisov BOZP.
 • O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarnej ochrane zaisťujeme  pravidelné školenia zamestnancov školy, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie zistených nedostatkov.
 • Sú vypracované bezpečnostné predpisy pre jednotlivé učebne, s ktorými sú  žiaci oboznámení vždy na prvej vyučovacej hodine v danej učebni.

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

II. 1. Pedagogické princípy školy

     Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať, prezentovať výsledky svojej práce, …

     Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch, aby boli úspešní na stredných školách i v živote.

     Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami i nadanými žiakmi tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

     Chceme formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie, vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.

     V spolupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

 

II. 2.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

     V škole vytvoríme prostredie a podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno– vzdelávacími potrebami (špeciálne postupy, organizačné formy, personálne,  materiálne podmienky a priestorové úpravy), t.j. pre žiakov :

 • so zdravotným znevýhodnením,
 • s poruchami učenia a správania
 • zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • s nadaním

Našim cieľom je, aby škola bola otvorená pre všetkých žiakov.

 

II. 3.  Profilácia školy :

 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a informatiky,
 • environmentálna výchova ,
 • pohybové aktivity a podpora zdravého spôsobu života ,
 • vyučovanie s využitím moderných didaktických technológií.
   

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na tri oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

III. 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládal danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

 

Princípy hodnotenia:

- objektívnosť,

- spravodlivosť,

- komplexnosť ,

- hodnotenie podľa zvolených kritérií ,

citlivosť hodnotenia (nerozdeľovať žiakov na slabších a lepších),

- hodnotiť konkrétne, stručne a jasne,

- hodnotením neponižovať žiaka,

- hodnotením sledovať celkový vývoj žiaka.

 

      Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.

III. 2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

     Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa §52 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa pracovného poriadku.

    Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa vykonáva jedenkrát ročne a je orientované na:

- jeho vzťah ku žiakom,

- na výchovnovzdelávací proces,

- hodnotenie jeho profesijného rastu.

 

Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať na základe:

– pozorovania – hospitácie,

– rozhovoru,

– výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospech, žiacke práce, súťaže, didaktické testy, úspešnosť prijatia vychádzajúcich žiakov na vyšší stupeň školy, výsledky Testovania 9 , Testovania 5 , NUCEM, a pod.,

– ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,

– vzájomného hodnotenia učiteľov – otvorené hodiny, vzájomné hospitácie.

 

III. 3. Hodnotenie školy

 Cieľom hodnotenia školy je, aby:

 - žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené,

- aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené.

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané:

- na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,

- ich reálnosť a stupeň dôležitosti,

- na posúdení ako škola spĺňa stanovené ciele.

Našou snahou bude získať spätnú väzbu na kvalitu školy. Otázky zameriame na možnosť kontaktovania sa so školou, dostatok informácií o škole, spokojnosť s prácou učiteľov, hodnotením žiakov a klasifikáciou, využitím mimovyučovacieho  času.

 

Pravidelne budeme monitorovať :

– podmienky na vzdelanie,

– spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,

– prostredie – klímu školy,

– priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania,

– úroveň podpory žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelávacími potrebami,

– výsledky vzdelávania,

– riadenie školy,

– úroveň výsledkov práce školy.

 

 

IV. Učebné plány školského vzdelávacieho programu ­­

 

IV. 1. Učebný plán školského vzdelávacieho programu ­­ 1. – 4. ročník, 2017/2018

 

Stupeň školy

ISCED 1 – primárne vzdelanie

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

ŠVP

1. roč.

ŠkVP

1. roč.

ŠVP

2. roč.

ŠkVP

2. roč.

ŠVP

3. roč.

ŠkVP

3. roč.

ŠVP

4. roč.

ŠkVP

4. roč.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

9

8

9

7

8

 

9

Nemecký jazyk

0

0

0

0

0

0

 

0

Anglický jazyk

0

0

0

0

3

3

3

3

Príroda a spoločnosť

Prírod.

Prvouka

0

1

0

1

0

2

0

2

1

0

1

0

 

 

1

0

Vlastiveda

0

0

0

0

1

1

 

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / Náboženská vých.

1

1

1

1

 

1

1

 

1

Matematika a práca
s informáciami

Matematika

4

5

4

5

4

5

 

5

Informatika

0

0

0

1

1

1

 

0

Informatická výchova

0

0

0

0

0

0

 

1

Človek a svet práce

Pracovné

vyučovanie

0

0

0

0

1

1

 

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

2

2

1

1

 

1

Hudobná výchova

1

1

1

1

1

1

 

1

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

3

2

2

2

2

 

2

Voliteľné hodiny

   

2

 

3

 

2

 

 

ŠVP

 

20

 

20

 

23

 

 

 

ŠkVP

   

22

 

23

 

25

 

26

Spolu

22

23

25

26

                                     

ŠVP – Štátny vzdelávací program

ŠkVP – Školský vzdelávací program

 

 

IV. 2. Učebný plán školského vzdelávacieho programu ­­ 5. – 9. ročník, 2017/2018

 

Stupeň školy

ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie

Vzdelávacia oblasť

Predmet

ŠVP

5. roč.

ŠkVP

5. roč.

ŠVP

6. roč.

ŠkVP

6. roč.

ŠVP

7.

roč.

ŠkVP

7.

roč.

ŠVP

8.

roč.

ŠkVP

8.

roč.

ŠVP

9. roč.

ŠkVP

9.

roč

 Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a lit.

5

5

5

5

4

4

 

5

 

5

Nemecký jazyk

0

0

0

0

 

2

 

2

 

2

Anglický jazyk

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

Človek a príroda

Fyzika

0

0

2

2

1

2

 

2

 

2

Chémia

0

0

0

0

2

2

 

2

 

2

Biológia

2

2

1

2

2

2

 

2

 

1

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

2

1

2

1

1

 

1

 

3

Geografia

2

2

1

1

1

1

 

1

 

2

Občianska náuka

0

0

1

1

1

1

 

1

 

1

Človek a hodnoty

Etická v. / Náboženská výchova

1

1

1

1

1

1

 

1

 

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

5

4

5

4

5

 

5

 

5

Informatika

1

1

1

1

1

1

 

1

 

1

Človek a svet práce

Svet práce

0

0

0

0

0

0

 

1

 

1

Technika

1

1

1

1

1

1

 

1

 

1

Umenie a kultúra

Výtvarná v.

1

1

1

1

1

1

 

0

 

0

Hudobná v.

1

1

1

1

1

1

 

0

 

0

 

Výchova umením

0

0

0

0

0

0

 

1

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

3

2

3

2

3

 

3

 

3

Voliteľné hodiny

 

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

ŠVP

 

24

 

25

 

26

 

 

 

 

 

ŠkVP

 

 

27

 

29

 

31

 

 

 

 

Spolu

27

29

31

32

 

33

 

ŠVP – Štátny vzdelávací program

ŠkVP – Školský vzdelávací program

 

 

IV. 3. Učebný plán školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským ­, 6. ročník, 2017/2018

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

ŠVP

6. roč.

ŠkVP

6. roč.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

6

6

anglický jazyk

0

3

Matematika a práca
s informáciami

matematika

4

5

informatika

1

2

Človek a príroda

fyzika

0

0

chémia

0

0

biológia

0

0

Človek a spoločnosť

vlastiveda

3

3

dejepis

0

0

geografia

0

0

občianska náuka

0

0

Človek a hodnoty

etická výchova / náboženská v.

1

1

Človek a svet

pracovné

vyučovanie

4

4

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

výtvarná výchova

1

1

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

Základ

23

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny

 

5

Spolu

28

 

ŠVP – Štátny vzdelávací program

ŠkVP – Školský vzdelávací program

 

 

IV. 4. Rámcový učebný plán školského vzdelávacieho programu ­­ pre 4. ročník od šk. roku 2014/2015 - 2017/2018

 

Stupeň školy

ISCED 1 – primárne vzdelanie

   

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1.-4. ročník

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

ŠVP

1. roč.

ŠkVP

1. roč.

ŠVP

2. roč.

ŠkVP

2. roč.

ŠVP

3. roč.

ŠkVP

3. roč.

ŠVP

4. roč.

ŠkVP

4. roč.

Počethodín 1.-4. roč.

ŠVP

Počethodín 1.-4. roč.

ŠkVP

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

 

9

 

8

 

8

 

9

26

34

Nemecký jazyk

 

0

 

0

 

0

 

0

0

0

Anglický jazyk

 

0

 

0

 

3

 

3

6

6

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

 

1

 

1

 

2

 

1

3

5

Vlastiveda

 

0

 

1

 

1

 

1

3

3

Človek a hodnoty

Etická výchova / Náboženská vých.

 

1

 

1

 

 

1

 

1

4

4

Matematika a práca
s informáciami

Matematika

 

5

 

5

 

5

 

5

14

20

Informatika

 

0

 

0

 

0

 

0

0

0

Informatická výchova

 

0

 

1

 

1

 

1

3

3

Človek a svet práce

Pracovné

vyučovanie

 

0

 

0

 

0

 

1

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

 

2

 

2

 

1

 

1

4

6

Hudobná výchova

 

1

 

1

 

1

 

1

4

4

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

 

3

 

3

 

2

 

2

8

10

Povinné hodiny spolu

     

 

 

 

 

 

76

76

Voliteľné hodiny

     

 

 

 

 

 

 

20

ŠVP

     

 

 

 

 

 

 

 

ŠkVP

 

22

 

23

 

25

 

26

 

 

Spolu

22

23

25

26

96

 

ŠVP – Štátny vzdelávací program

ŠkVP – Školský vzdelávací program

IV. 5. Rámcový učebný plán školského vzdelávacieho programu ­­ pre 9. ročník od šk. roku 2013/2014 - 2017/2018

 

Stupeň školy

ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie

 

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

5.-9. ročník

Vzdelávacia oblasť

Predmet

ŠVP

5. roč.

ŠkVP

5. roč.

ŠVP

6. roč.

ŠkVP

6. roč.

ŠVP

7.

roč.

ŠkVP

7.

roč.

ŠVP

8.

roč.

ŠkVP

8.

roč.

ŠVP

9. roč.

ŠkVP

9.

roč.

Počet hodín 5.-9. roč.

ŠVP

Počet

hodín 5.-9. roč.

ŠkVP

 Jazyk a 

komunikácia

SJL

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

23

25

NEJ

 

0

 

2

 

1

 

2

 

2

4

7

ANJ

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

15

17

Človek a príroda

FYZ

 

0

 

1

 

2

 

2

 

2

5

7

CHE

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

4

6

BIO

 

2

 

1

 

2

 

2

 

1

5

8

Človek a 

spoločnosť

DEJ

 

2

 

2

 

1

 

1

 

3

7

9

GEG

 

2

 

1

 

2

 

1

 

2

5

8

OBN

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

4

5

Človek a hodnoty

ETV

NBV

 

1

 

1

 

1/1

 

1/1

 

1

4

5

Matematika a práca s inform.

MAT

 

4

 

4

 

5

 

5

 

5

19

23

INF

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

2

5

Človek a svet práce

SEE

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

1

1

THD

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1

1

2

Umenie a kultúra

VYV

 

1

 

1

 

1

 

0

 

0

3

3

HUV

 

1

 

1

 

1

 

0

 

0

3

3

 

VYU

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

1

1

Zdravie a pohyb

TŠV

 

2

 

2

 

2

 

2

 

3

10

11

Povinné hod.

spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

116

Voliteľné h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

ŠVP

 

24

3

25

4

26

5

 

 

 

 

 

 

ŠkVP

 

 

27

 

29

 

31

 

 

 

 

 

 

Spolu

26

27

30

30

 

33

146

 

ŠVP – Štátny vzdelávací program

ŠkVP – Školský vzdelávací program

 

 

IV. 6. Delenie  a spájanie tried na skupiny v školskom roku 2017/18

    

Vyučovací predmet

Trieda /

Počet žiakov

Počet žiakov v skupine

Náboženstvo

 

 

R – K 1. – 2.

1. – 2. / 19

13

EV. a. v.  1. – 2.

6

R – K 3. – 4.

3. – 4. /23

13

EV. a. v.  3. – 4.

10

R – K 5. – 6.

5. – 6. /24

16

EV. a. v. 5. – 6.

8

R – K 7. – 9.

7. – 9. / 35

18

EV. a. v. 7. – 9.

17

 

 

 

Telesná a športová výchova

 

 

TSV 2. – 3.

2. – 3. /22

10

TSV 5. – 6. D

5. – 6. /24

10

TSV 5. – 6. CH

14

TSV 7. – 9. D

7. – 9. /35

20

TSV 7. – 9. CH

15

 

 

 

Hudobná výchova

 

 

HUV 5. – 6.

5. – 6. /24

24

 

 

 

Svet práce

 

 

SEE

8. – 9. /24

24

 

 

 

Technika

 

 

THD

8. a 9. /24

24

 

V. Profil absolventa školy

 

V. 1. Profil absolventa - vzdelanostný model absolventa primárneho stupňa

 • Osvojí si základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej, počítačovej, finančnej a kultúrnej gramotnosti
 • Získa základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa
 • Získa predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí
 • Dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať
 • Má osvojené základy používania štátneho a cudzieho jazyka

 

V. 2. Profil absolventa – vzdelanostný model nižšieho sekundárneho vzdelania
 

V. 2. 1. Všeobecné znalosti absolventa

 • Osvojí si kľúčové spôsobilosti ( kompetencie ) všeobecného vzdelania poskytujúce základnou školou  v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní
 • Osvojí si schopnosti a zručnosti v prierezových témach

 

V. 2. 2. Osobnostná zrelosť absolventa

 • Dokáže samostatne, kriticky a tvorivo myslieť
 • Má záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy
 • Osvojí si a využíva efektívne stratégie učenia sa
 • Rešpektuje druhých, má zodpovedný vzťah k sebe
 • Má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia, ovláda zásady poskytovania prvej pomoci
 • Je schopný osvojené pohybové a športové účinnosti uplatniť ako súčasť starostlivosti o svoje zdravie
   

V. 2. 3. Príprava absolventa pre vstup do spoločnosti

 • Vie byť zdravo sebavedomý a zodpovedný občan, zastáva vlastné postoje.
 • Dokáže efektívne komunikovať rečou, písmom, gestom, pohybom a chápať komunikáciu druhých
 • Je schopný zúčastňovať sa života spoločnosti – dokáže kooperovať, uzatvárať kompromisy, dokáže riešiť konflikty
 • Chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia so všetkými národmi a národnosťami
 • Je zorientovaný v ekologickej a environmentálnej problematike, aktívne pristupuje k tvorbe a ochrane životného prostredia
   

V. 2. 4. Príprava absolventa na povolanie

 • Je pripravený zvládnuť požiadavky zvolenej strednej školy
 • Je motivovaný k celoživotnému vzdelávaniu sa
 • Má dobré komunikačné schopnosti – dokáže sa zrozumiteľne ústne a písomne vyjadrovať, vie čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a používať informácie
 • Vie komunikovať v dvoch cudzích jazykoch – využíva ich v ústnom i písomnom styku, čiastočne dokáže pracovať s cudzojazyčnou literatúrou
 • Vie zmysluplne využívať informačné a komunikačné technológie
 • Má základné skúsenosti s prácou v tíme, dokáže pracovať na spoločných úlohách
 • Vie efektívne riadiť svoj čas

 

     Absolventi si osvoja základné poznatky z oblasti multikultúrnej výchovy, budú vychovávaní v duchu humanizmu  a rešpektovania ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, naučia sa predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a rasizmu a získajú tiež poznatky z oblasti problematiky migrácie.

 

VI. Prierezové témy

     Sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Sú významným prostriedkom k prekonávaniu izolovanosti výučby jednotlivých učebných predmetov, ktoré tvoria príslušnú vzdelávaciu oblasť. Prierezové témy sú výrazom komplexnejšieho prístupu k realizácii učebného obsahu, vrátane mnohostrannejších možností jeho prepájania. Prierezové témy nemajú vlastné vzdelávacie štandardy, sú rozpracované na úrovni cieľov.

     ŠVP pre primárne vzdelávanie vymedzuje spolu 8 prierezových tém, ŠVP pre nižšie stredné vzdelanie definuje 6 prierezových tém. Na úrovni primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania sú zavedené inovovaným Štátnym vzdelávacím programom prierezové témy:

 

- OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

- VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

- ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

- MEDIÁLNA VÝCHOVA

- MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

- OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

 

Na úrovni primárneho vzdelávania ešte aj prierezové témy:

- DOPRAVNÁ VÝCHOVA – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

- REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA

 

Spôsoby realizácie prierezových tém:

- ako integrálna súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov,

- formou projektov, besied so psychológom, s pracovníkmi dopravného inšpektorátu, s hasičmi, s ochranármi, inými odborníkmi,

- formou kurzov - plaveckého a lyžiarskeho, exkurzií, didaktických hier a účelových cvičení,

- formou Školy v prírode,

- formou návštev výstav,

- formou záujmovej mimoškolskej činnosti,

- starostlivosťou o interiér školy a areál školy,

- účasťou na kultúrnych podujatiach, na koncertoch, divadelných predstaveniach.

 

      Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj sa prelína celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy, dobrým vzťahom medzi žiakmi a medzi učiteľmi a žiakmi.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

- porozumel sebe a iným,

- optimálne usmerňoval vlastné správanie,

- osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce,

- nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce,

- získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií,

- rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.

Prierezovú tému Osobnostný a sociálny rozvoj začleníme do občianskej náuky, literárnej výchovy, dejepisu, biológie, geografie, etickej a náboženskej výchovy, telesnej a športovej výchovy, mediálnej výchovy.

 

     Výchova k manželstvu a rodičovstvu

     Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné partnerské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii témy je vychádzame zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Využívame aj pomoc a služby relevantných odborníkov.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

- osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti,

- získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva,

- osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality,

- uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania v každodennom živote.

 

Prierezovú tému Výchova k manželstvu a rodičovstvu začleňujeme do vyučovania občianskej náuky, biológie, etickej a náboženskej výchovy, telesnej a športovej výchovy.

 

      Environmentálna výchova

     Umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

- rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie,

- rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí,

- poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...),

- získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach,

- rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu,

- šetrne sa správal k prírodným zdrojom,

- aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia.

 

     Mediálna výchova

     Výrazne vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí a mladých ľudí. Médiá sú integrálnou súčasťou každodenného života žiakov, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl. Hlavným cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je rozvoj (postupné zvyšovanie úrovne) mediálnej gramotnosti žiakov – schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. Je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kritického myslenia; vhodnou metódou je spoločné skúmanie, analyzovanie a samostatné premýšľanie, pričom sa vychádza z konkrétnej reality žiakov v triede.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je, aby žiak:

- si uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti,

- nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne,

- pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov,

- získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu,

- osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov.

 

     Multikultúrna výchova

     S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa žiaci naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a s ich príslušníkmi dokážu konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii tejto témy využívame didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich, akceptovať ich a tiež rešpektovať ľudské práva.

 

     S prierezovou témou Multikultúrna výchova úzko súvisí regionálna výchova a ľudová kultúra, ktorá sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie tradícií je základom kultúrnej identity. Spoznávaním svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva sa prispieva u žiakov k formovaniu ich historického vedomia. Vhodnými formami na uplatnenie týchto tém sú projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru realizujeme ako súčasť učebných predmetov – výtvarná výchova, výchova umením, hudobná výchova, náboženská a etická výchova, občianska náuka, cudzie jazyky, slovenský jazyk a literatúra, dejepis a geografia.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

- rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti,

- spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry,

- akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu,

- uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí,

- mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu.

 

Uvedenú prierezovú tému začleňujeme vo vyučovaní viacerých predmetov, prostredníctvom ich obsahov, ale aj formou projektov, exkurzií a pod. Ide najmä o predmety výtvarná, hudobná, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie, svet práce, ale aj dejepis, prírodoveda, vlastiveda a geografia.

 

     Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa realizuje v rámci vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, biológia, dopravná výchova, lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku, exkurzií, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Didaktické hry sa realizujú 1krát ročne, účelové cvičenia sa realizujú 2 razy do roka v trvaní 5 hodín, spravidla na jeseň a jar.

Zámerom tejto prierezovej témy je nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídaných situáciách.

     Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

- rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie,

- osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane,

- pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života,

- vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc,

- mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách,

- orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.

 

     Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

     V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú školopovinné. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na školskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať.

     Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií :

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,

- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,

- uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod.,

- spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,

- schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

 

     Finančná gramotnosť

     Nová metodika pre výučbu finančnej gramotnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo na svojej stránke metodiku na vyučovanie prierezovej témy Finančná gramotnosť pre základné a stredné školy.
     Materiál obsahujúci metódy a formy pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov pripravili Štátny inštitút odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav na základe podkladov Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR a Finančného riaditeľstva SR.

 

 Metodika je dostupná na internetovej stránke : 

www.minedu.sk/metodika-pre-zapracovanie-a-aplikaciu-tem-financnej-gramotnosti-do-skolskych-vzdelavacich-programov-zakladnych-skol-a-strednych-skol/.

 

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň :

 https://www.minedu.sk/data/att/7502.pdf

 

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň :

https://www.minedu.sk/data/att/7500.pdf

 

Vzdelávacie štandardy pre 1. stupeň :

https://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-1-stupen-zs/

 

Vzdelávacie štandardy pre 2. stupeň :

https://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-2-stupen-zs/

 

 

      Zdravý životný štýl

     V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 škola bude  venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu. 

Budeme :

- aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl,

-realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia,

- zvýšime zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšírime vyučovanie telesnej a športovej výchovy v ŠkVP,

- podporíme  činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode,

- sprístupnime  ihrisko a telocvičňu  na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy,

- rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšime  povedomie v oblasti označovania potravín,  podporíme využívanie regionálnych potravinových produktov,

- venovať v škole zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,

- klásť dôraz na prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania detí a žiakov.

 

     Bezpečnosť a prevencia

     Triedni učitelia budú priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečia ich ochranu a bezodkladne budú riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. Škola bude aj naďalej spolupracovať s odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom.

 

      Informačné, komunikačné a iné technológie

     V škole bude vytvorené priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT, ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Taktiež sa bude  venovať pozornosť rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti.

Zvýšená pozornosť bude venovaná ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a zároveň budú žiaci aktívne vzdelávaní  v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore. Učitelia budú využívať webové sídla s informáciami k bezpečnému používaniu internetu www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk.

 

     Inovované učebné osnovy

     Učebné osnovy sú školský dokument, v ktorom sa konkretizujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania v učebných predmetoch podľa schváleného učebného plánu. Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Sú rozpracované do ročníkových výstupov. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

V školskom roku 2017/2018 sa v 1., 2. a 3. ročníku žiaci vzdelávajú podľa inovovaného ŠVP, ktorý schválilo dňa 6. februára 2015 MŠVVaŠ SR pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. Žiaci 5., 6., 7. ročníka sa vzdelávajú podľa inovovaného ŠVP, ktorý schválilo dňa 6. februára 2015 MŠVVaŠ SR pod číslom číslom 2015-5129/5980:2-10A0.

     Učebné osnovy jednotlivých predmetov tvoria vzdelávacie štandardy (učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet).

 

 

VII. Prílohy

 

1. Inovovaný ŠVP pre základné školy   (na stránke www.statpedu.sk) http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/

 

http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-2.stupen-zs/

 

2. Učebné osnovy a TVVP – rozpracované pre jednotlivé predmety (odovzdá každý vyučujúci na CD nosiči) pre jednotlivé predmety obsahujú :

 • Charakteristiku predmetu
 • Ciele predmetu
 • Obsah predmetu
 • Časová dotácia
 • Obsahové štandardy
 • Výkonové štandardy
 • Hodnotenie
 • Rozširujúce učivo
 • Prierezové témy
 • Medzipredmetové vzťahy
 • Prehľad tematických celkov
 • Učebné zdroje

Ak vyučujúci v 1.-3. a 5.-7. ročníku postupujú podľa ŠVP môžu miesto UO použiť vzdelávacie štandardy.


 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria