Navigácia

Poskytovanie informácií

Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou

 

Povinné zverejňovanie informácii na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

 

Základné údaje o škole:

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou

Adresa školy: 020 55 Lazy pod Makytou 148

IČO: 36129771

Dátum vzniku: 1. 7. 2002

Spôsob zriadenia: delimitáciou z OÚ Púchov

Zriaďovateľ: Obec Lazy pod Makytou 157

Právomoc: samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou a organizačnými jednotkami ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠvP

 

 1. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 

Miesto: riaditeľstvo školy

Čas: v pracovných dňoch od 8. 00 h - 14. 00 h

Spôsob: písomne, ústne, elektronickou poštou, poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom podaná žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie

 

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresa žiadateľa,
 • obsah požadovaných informácií,
 • požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,
 • dátum,
 • podpis žiadateľa.

 

 1. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

 

Miesto: riaditeľstvo školy v čase od 8. 00 h - 14. 00 h

Lehota: odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia povinnej osoby

Spôsob: písomná forma

 

O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán /zriaďovateľ- Obec Lazy pod Makytou 157/. O odvolaní rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Odvolanie sa podáva prostredníctvom základnej školy.

 

 1. postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

 

 1. Žiadosť o poskytnutie informácie sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti.
 2. Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží.
 3. Ak škola nemá požadované informácie a ak zo žiadosti vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti tejto povinnej osobe, inak ju odmietne.
 4. Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znova dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.
 5. Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
 6. Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 8 dní.
 7. Žiadateľ o tom musí byť písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže ihneď, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
 8. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

            

     Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

 1.  Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 2. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 3. Ak nevydá rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
 4. Povinná osoba poskytujúca informáciu je povinná dbať, aby neposkytla informácie, ku ktorým je prístup obmedzený(§ 8 až § 12) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V prípade, že  povinná osoba poskytuje informáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinná zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

 

 1. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

 

Ústava SR

Zákony, Nariadenia vlády, Vyhlášky MŠVVaŠ SR

https://www.minedu.sk/12269-sk/regionálne-skolstvo/

Listina základných práv a slobôd

Pracovný poriadok ZŠ Lazy pod Makytou

Organizačný poriadok ZŠ Lazy pod Makytou

Školský poriadok ZŠ Lazy pod Makytou

 

 1. Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii

 

 

                                                  S A D Z O B N Í K

 

 spoplatňovaných úkonov pri realizácií § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

1. Sprístupnenie informácie písomne:

* kópia formát A4 0,10 €

* obálka C 6 0,01 €

* obálka C5 0,04 €

* obálka A4 0,05 €

* špeciálna bublinková obálka 0,66 €

2/ za sprístupnenie informácie kopírovaním (čiernobiela kópia jednostranná) 0,10 €

3/ za sprístupnenie informácie kopírovaním na  DVD 0,66 €

4/ za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD 0,66 €

5/ informácie zasielané e-mailom a telefonicky bezplatne

6/ náklady na poštovné podľa aktuálneho cenníka poštových zásielok.

 

Spôsob úhrady:

 1. poštovou poukážkou na účet ZŠ Lazy pod Makytou

Bankové spojenie: VÚB

Pobočka: Púchov

Číslo účtu : SK7802000000001637633053

 1. v hotovosti do pokladne ZŠ Lazy pod Makytou

 

 1. ZŠ Lazy pod Makytou môže zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení náhrady rozhoduje štatutárny zástupca školy. Úhrady sú príjmami školy.

 

 

 

V Lazoch pod Makytou 1. 5. 2016                                                  

                                                                                                    Mgr. Vladimír Ciesar,
                                                                                                             

Modifikoval:

V Lazoch pod Makytou 2. 9. 2016 

                                                                                                       Mgr. Milan Kuchta,

                                                                                                           riaditeľ školy

 

 

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou
  020 55 Lazy pod Makytou 148


  IČO : 36129771
  DIČ : 2021672642

 • Základná škola :
  042/4681949
  042/4681985
  Materská škola , Jedáleň :
  042/4681180


  Zriaďovateľ školy : Obec Lazy pod Makytou

  Starosta obce : JUDr. Ján Mičic
  Adresa : Obec Lazy pod Makytou ,
  02055 Lazy pod Makytou 157
  IČO : 00317446
  Telefón : 042/4681932
  Fax : 042/4681932
  E - mail : obeclazypodmakytou@stonline.sk


Fotogaléria